لینک های دسترسی

اتحاديه اروپا و ايالات متحده در مورد جلسه روي گرم شدن جهان در سال آينده موافقه کردند - 2004-12-18


کانفرانس وضع اقليم ، ملل متحد در بونس آيرس بايک توافق مصالحه آميز در باره جلسه اقليم در سال آينده ، از جانب ايالات متحده و اتحاديه اروپا به پايان رسيد مامورين در کانفرانس گفتند که دو جناح موافقه کرده اند که در ماه مي براي انچه که » تبادله اطلاعات بصورت غير رسمي « به ارتباط تغييرات اقليمي ، خواند شد مذاکراتي را انجام خواهند داد ناظرين در بونس آيرس ميگويندکه ايالات متحده و اتحاديه اروپا در جريان کانفرانس دو هفته يي ، روي اين مساله که مذاکرات آينده در مورد اقليم چگونه پيش برده شود ، با هم تصادم کردند اعضاي اتحاديه اروپا دائر شدن يک سلسله سمينار ها را براي سال آينده تقاضاکردند تا روي طريقه هاي در مورد گرم شدن اقليم جهان بحث کنند بعد از انکه پروتوکول کيوتو در سال ۲۰۱۲ به پايان ميرسد مامورين ايالات متحده امريکااستدلال کرد که اين مذاکرات قبل از وقت است حکومت جارج بش پروتوکول سال ۲۰۰۱ را رد کرده گفت که بسيار گران تمام ميشود

XS
SM
MD
LG