لینک های دسترسی

آمادگي اسرائيل براي رهائي زندانيان فلسطيني - 2004-12-19


اسرائيل موافقه کرده است ۱۷۰ زنداني فلسطيني رارها سازد . رهائي اين زندانيان جز يک وعده اريل شالارون صدراعظم اسرائيل به مطر براي کسب رهائي يک تواسرائيلي است که مصر اورا در ماه جاري به الزامات جاسوسي زنداني ساختهه است . صدراعظم اسرائيل تصميم امکروز يکشنبه حکومت خودرا يک حرکت حسن نيت بمقابلررهبر مصر خواتند . اتظار ميرود اين تعداد فلسطيني ها در هته آينده رها گردند . هويت وندانيان تا کنون روشننشده اما اسرائيل گفته است کساني را که به گفته آن دست شان به خون آلوده است رها نخواهدساخت . ماورين فلسطيني از ديرزمان رهائي هزار ها تن اززندانيانير تقاضا کرده کهريعه اسراهيل زنداني سده اند . لانها همچنان رهائي پيشين زندان

XS
SM
MD
LG