لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان صحي جهان: پنج مليون نفر بيخانمان شده اند. - 2004-12-30


سازمان صحي جهان ميگويد در قبال اصابت امواج عظيم بحري بسواحل کشورهاي اطراف بحر هند تا پنج مليون نفر بدون احتياجات اساسي لازمه بقا زندگي ميکنند. اين گزارش نگران کننده در حالي منتشر شد که کارمندان امدادي کوشش ميکنند از شيوع امراض جلوگيري کرده و صدها تن مواد غذائي، ادويه و تدارکات را بمحتاجين در جنوب آسيا توزيع کنند. يان انگلند انسجام دهنده کمک هاي اضطراري ملل متحد ميگويد رسانيدن هزاارن تن کمک بمحتاجين چندين روز ديگر را دربر خواهد گرفت. ملل متحد ميگويد عمليات نجات و کمک، بزرگترين عمليات در تاريخ خواهد بود. بانک جهاني امروز گفت ۲۵۰ مليون دالر را براي اين عمليات تخصيص ميدهد و اعانه بيش از شصت کشور به نيم مليارد دالر بالغ خواهد شد. تخمين هاي مقدماتي مصرف اين مصيبت را ۱۳ مليون دالر خوانده است.

XS
SM
MD
LG