لینک های دسترسی

پاپ در پيام سال نو خود براي قربانيان مصيبت آسيا دعا کرد. - 2005-01-01


پاپ جان پال قربانيان مصيبت آسيا را در دعاي خود در مراسم سال نو که در کليساي رومن کاتوليک هر سال بنام روز صلح جهاني ياد ميشود، شامل ساخت. هزاران نفر در مراسم امروزي دعا خواني در هواي آزاد در واتيکان اشتراک کرده بودند. جان پال همچنان ديشب در عبادتگاه خصوصي خود نيز مراسم دعاخواني را براي مصيبت رسيدگان زلزله و امواج عظيم بحري براه انداخت. پاپ در پيام صلح خود خواستار همکاري بيشتر بين مذاهب مختلف جهان، ترويج صلح از طريق گفت و شنود، عدالت و عفو شد. او از يک مليارد نفوس کاتوليک تقاضا کرد تا با اردوي محبت بر بدي پيروز شوند.

XS
SM
MD
LG