لینک های دسترسی

جائزه بين المللي حقوق بشر براي يکي از مدافعين زنداني حقوق بشر سوريه - 2005-01-12


بيکي از فعالين حقوق بشر سوريه که به اتهام بدنام کردن سوريه تحت محاکمه قرار دارد ، جائزه معتبر بين المللي حقوق بشر اعطا شده است »اختام نايصح« فعاليتگر سوريه از جانب يازده گروه مدافع حقوق بشر که موسسه مارتين اِنا را تشکيل ميدهند که مقر ان در ژينو است ،بطور متفق الراي اين جائزه را بدست اورد با اعلام اين جائزه ، هيات حَکَم ، گفت که نايصح که ۵۳ سال دارد از سي سال به اين طرف » بيناد معنوي يک نهضت ديموکراتيک را در سوريه « گذاشته است نايصح در ماه اپريل يک ماه بعد از ان در دمشق توقيف شدکه گروه وي بنام کميته دفاع از آزادي هاي ديموکراتيک و حقوق بشر سوريه در بيرون پارلمان سوريه اجتماع اعتراض آميزي را براه انداختند . اين اعتراضات ، تقاضا ها را براي اصلاحات سياسي ، و تعديل قوانين اضطراري سوريه دربر داشت گروه وي ميگويد که نايصح بتاريخ ۱۶ جنوري به اتهام انتشار اطلاعات نادرست به منظور تضعيف دولت محاکمه خواهد شد

XS
SM
MD
LG