لینک های دسترسی

کشته شدن حد اقل  يکصد و بيست و نُه  ژورناليست در سال  دو هزار و چهار در جهان - 2005-01-18


يک گروه بين المللي ژورناليستها ميگويد تائيدي بدستدارد که در سال دو هزار و چهار حد اقل يکصد و بيست ونه ژورناليست در سر تاسر جهان شکته شده اند و اين سال يکي از مرگبار ترين سالها براي وسايط نشراتي بوده است. در گزارشي که امروز فدريشن بين المللي ژورناليستها نشر نمود ميگويد اکثر ژورناليستها در اطراف جهان از طرف دشمنان آزادي مطبوعات هدف گرفته شده و وحشيانه بقتل رسيده اند. اين گزارش از عراق مشخصاً نام ميبرد که درانجا بيست ژورناليست سال گذشته کشته شدند . همچنان از فليپين نام ميگيرد که سيزده ژورناليست درانجا تحت شرايط خشونتباري حيات شانرا از دست دادند. اين گزارش همچنان از نا کامي حکومتها در سر تاسر جهان در تحقيق کشتار ژورناليستها انتقاد ميکند. اين گروه ميگويد انتظار دارد که تعداد ژورناليستهاي که در سال دو هزار و چهار کشته شده اند با بدست آمدن اطلاعات بيشتر بلند برود. گزارش ميگويد بد ترين سال براي ژورناليستها سال ۱۹۹۴ بود که دران موقع يکصد و پنجاه و هفت ژورناليست کشته شدند.

XS
SM
MD
LG