لینک های دسترسی

Breaking News

رد وقوع کدام کودتا دربرما  - 2005-01-29


مامورين برما اين گفته ها درا انکار کرده اند که در کشور تحت اداره نظاميان دربرما کدام کودتا دست داده است . يو نيان وين وزير خارجه برما که در کانفرانسي در تايلند شرکت کرده به خبرنگاران گفت که آوازه هاي تغيرزعامت دررنگون صحت ندارد . وزير خارجه برما دريک جلسه مرتبه در صيفيه ساحلي پوکيت تايلند، جهت احداث يک شبکه هشدار قبلي ازتهديد سونامي درمنطقه اقيانوس هند ، شرکت کرده است . قبل بر آن بروز جمعه صدراعظم تايلند ، تکسيين شيناوانترا گفت تشنج سياسي در برما کسب شدت کرده است اماساير مامورين برماکه در اين جلسه شرکت کرداند ميگويند در هر کشور تغييراتي در کابينه دست ميدهد و همه چيز در برما بحالت عادي قراردارد. سخن از تغيير در قدرت درببرما ظاهراً بعد از مرگ دگرمن باب ويين لون معاون شخصي جنرال» مانگ اي« شخص دوم در سلسله مراتب نظاميبرما اوج گرفت . هنوز اين آوازه ها که اين معاون جنرال جنرال» مانگ اي « يا خود کشي کرده و يا در حين دفاع از آمر خود به ضربگلوله کشتهشده است تائييد نشده است .

XS
SM
MD
LG