لینک های دسترسی

Breaking News

راپور ملل متحد در مورد افغانستان - 2005-02-21


يک راپور موسسه ملل متحد مشعراست که کمک دهندگان بين المللي به حکومت حامد کرزي بايد براي جلوگيري از سقوط مجدد افغانستان بايد در مورد انکشاف آنکشور يک برنامه دراز مدترا مدنظر گيرند . اين راپور هشدار ميدهد که برغم پيشرفت قابل ملاحظه در بعداز سقوط رژيم طالبان در سه سال قبل ، اگربه شکايات و اشکال مردم افغان پاسخ داده نشود افغانستان ممکن است دوباره دچار بحران گردد . اولين راپورانشکاف بشري ملل متحد ميگويد معضلات شديد امنيتي باقي مانده است و کشور داراي بدترين وضع از ديدگاه طول حيات مردم خوددارد . راپور ميگويد امگربه اشکال و شکايات مردم از قيبل بيکاري ، بهداشت صحي ، معارف توجه نگرددد، ملت ضعيف شده اغافغانسنتان بيک حالب بي ثباتيرگير خواهد شد که اين تهديدي به مردم افغانستان و جامعه بين المللي خواهد بود .

XS
SM
MD
LG