لینک های دسترسی

رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي از کمک امريکا در مذاکرات استقبال ميکند. - 2005-02-25


حسن روحاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي ميگويد از کمک ايالات متحده در مذاکرات روي پروگرام ذروي جنجال برانگيز کشورش استقبال ميکند. حسن روحاني امروز به آژانس خبرگزاري رويتر گفت مطمئن است که مذاکرات ماه مارچ با فرانسه، برتانيه و آلمان همراه با ايالات متحده نتايج مثبتي ببار خواهد آورد. اين تبصره هاي نماينده ايران در مذاکرات يک روز بعد ازان منتشر ميشود که ايران گفت با هر نوع نقش ايالات متحده در مذاکرات با کشورهاي اتحاديه اروپائي مخالف است. جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در سفر هفته جاري اش به سه کشور اروپائي از مساعي دپلوماتيک اروپا جهت مانع شدن پروگرام ذروي ايران استقبال کرد ولي تقاضاها را جهت اشتراک در مذاکرات رد نمود. ايالات متحده سئ ظن دارد که ايران اسلحه ذروي توليد ميکند و در مورد پيشرفت مذاکرات با اروپائيان شک و ترديد دارد.

XS
SM
MD
LG