لینک های دسترسی

پرتاب راکت به فضادر جاپان  - 2005-02-27


جاپان براي اولين بار بعد از آنکه درنوامبر ۲۰۰۳ در حين يک عمليبه پرتاب راکت بيک انفجار آتشين تبديل شد يک راکت جديد را به فضا پرتاب کرد . راکت » اچ ۲« که حامل يک قمر مصنو عي چند مقصده معاينات ا جوي و هوانوردي است ، درست سرساعت ۶٫۲۵ بعد از ظهر بوقت جاپان از مرکز کيهاني » تنيگاشيماي « جاپان به هوا ارسال شد . پرتاب اين راکت بربروز يک معضله مخابراتي براي بيش از يک ساعت بتعويق افتيد . اداره کيهاني جاپان جهات احياي مجدد نام و شهرت اکت » اچ ۲ اي «بر پرتاب موفقانه راکت ، که امروز شنبه دت داد ، حساب مي کرد تا نشان بدهد که جاپان يک اوطلب پابرجا براي رازار پردرآمد پرتاب هاي اقمار مصنوعي جهاني باقيمنانده است .

XS
SM
MD
LG