لینک های دسترسی

باقيوف، رهبر مخالفين بحيث رهبر مؤقت قرغزستان تعيين شد. - 2005-03-25


از تبادلات متفرق آتشباري و چور و چپاول در بيشکيک، پايتخت قرغزستان گزارش داده شده است. گزارش ها حاکيست که وقتي تاريکي حکمفرما شد پايتخت متشنج بود و آواز گلوله باري هاي متفرق شنيده ميشد. ساعت ها قبل پارلمان قرغزستان يک روز بعد از احتجاجات مملو از هرج و مرج که به برانداختن رژيم سابقه دار آن کشور منجر شد، کرمان بيک باقي يوف رهبر مخالفين را بحيث کفيل رياست دولت تعيين کرد. روسيه اولين کشوري بود که پشتيباني خود را ابراز کند ولي عسکر آقايوف، رئيس جمهور برانداخته شده از کدام کشور خارج بيانيه اي صادر نموده گفته که استعفي نکرده است. او بروز پنجشنبه فرار کرد . رهبر جديد تعهد کرد که بزودي يک حکومت مؤقت را تشظيل خواهد داد و انتخابات تازه رياست جمهوري در ماه جون دران کشور داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG