لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان عراق نتوانست رئيس آن نهاد را انتخاب کند. - 2005-03-29


شوراي ملي عراق از انتخابات ماه جنوري باينطرف صرف براي دومين بار تشکيل جلسه داد ولي وقتي اعضاي پارلمان نتوانستند روي عهده رياست شورا بتوافق برسند، هرج و مرج حکمفرما شد. افتتاح جلسه امروزي براي چند ساعت بتعويق افتاد ولي وقتي جلسه آغاز يافت، و رئيس جلسه اعلام کرد که اعضاي سني پارلمان نتوانستند يک کانديد براي رياست شورا انتخاب کنند. چندين عضو پارلمان ۲۷۵ عضوي خواستار توضيحات شدند و يک عضو پرسيد که به راي دهندگان چه بگويند. اياد علاوي، صدراعظم که مدت خدمتش بپايان رسيده با عصبانيت جلسه را ترک کرد و ژورناليستان از تالار اخراج شدند. توقع نميرود جلسات قبل از روز يکشنبه مجدداً داير گردد.

در واشنگتن، جورج بش ، رئيس جمهور آنها را تشويق نموده گفت اختلافات از طريق نباحثات و ترغيب حل و فصل خواهد شد. او علاوه کرد براي ادامه اعمار ديموکراسي توسط عراقي ها بمصالحه ضرورت است.

XS
SM
MD
LG