لینک های دسترسی

Breaking News

در خواست کوفي انان جهت تغير دادن کميسيون حقوق بشر ملل متحد. - 2005-04-07


کوفي انان منشي عمومي موسسه ملل متحد ميگويد کميسيون حقوق بشر آن موسسه جهاني نتوانسته تا در باره تخطي ها از حقوق بشر را مانع گردد بناً بايد تغير داده شود. انان امروز پنجشنبه در ژنيڤ گفت کاهش دراعتبار آن موسسه سايه را بالاي شهرت تمام آن موسسه جهاني افگنده است . کميسيون حقوق بشر ملل متحد بخاطر عدم توانايي اش در رابطه با سو رفتار ها و تخطي هاي آشکار مثل وقايع در منطقه دارفور شديداً مورد انتقاد قرار داشته است .سالهاست که چندين کشور با سوابق خراب حقوق بشر در آن کميسيون شامل است . منشي عمومي موسسه ملل متحد ميگويد اين کميسيون بايد به يک شوراي کوچکتر حقوق بشر تغير يابد که وظيفه آن ايجاب شرايط ومقررات مشخص حقوق بشر باشد. وي همچنان گفت اين شوراي جديد بايد با دو بر سه آراي اساملبه عمومي انتخاب گردد.

XS
SM
MD
LG