لینک های دسترسی

قرار است چين در خلال ۱۵ سال  ۴۰ کوره ذروي اعمار نمايد. - 2005-04-07


مامورين در چين ميگويند حکومت درنظر دارد تا جهت افزايش در توليد برق در جريان ۱۵ سال آينده چهال کوره ذروي اعمار نمايد. مطبوعات دولتي چين از مامورين شامل در کميسيون ساينس ، تکنالوژي وصنايع نقل قول کرده که گفته اند قرار است بيژنگ مقدار برق توليد شده از انرژي ذروي را از معيار دو نيم فيصد در حال حاضر به چهار فيصْد در ۱۵ سال آينده افزايش بخشد. بسياري اين فابريکات براي نواحي سواحل شرقي چين برق توليد خواهد کرد. در حال حاضر چين براي تکافوي هفتاد فيصد تقاضاي برق، به ذغال سنگ متکيست .امامامورين درباره کثافت هواي ناشي از سوختاندن ذغال براي توليد انرژي براي کارخانجات، و خطرات معادن ذغال چين که کشنده ترين در جهان است، بطور فزاينده نگراني دارند.

XS
SM
MD
LG