لینک های دسترسی

انان در مورد توسعه شوراي امنيت خوشبين است. - 2005-04-28


کوفي انان، منشي عمومي شوراي امنيت ملل متحد خواستار يک توافق وسيع روي اقداماتي تا ماه سپتمبر است که جهت بميان آوردن اصلاحات بنيادي در ملل متحد و توسعه شوراي امنيت پيشنهاد کرده است. کوفي انان در ختم سفر چهار روزه اش به دهلي جديد طي يک کنفرانس مطبوعاتي گفت دول عضو بايد قبل از کنفرانس سران ماه سپتمبر درين مورد بتحوي تصميم بگيرند. کوفي انان گفت خواستار توسعه شوراي امنيت بوسيله افزايش تعداد اعضا از ۱۵ به ۲۴ است. او گفت داعيه هند براي کسب يک کرسي دائمي در شورا مشروع است ولي شايد قدرت ويتو را بدست نياورد. کوفي انان همچنان گفت دول عضو عموماً موافق اند که بدع از يک وقفه سي ساله منشي عمومي آينده بايد از يک کشور آسيائي باشد.

XS
SM
MD
LG