لینک های دسترسی

Breaking News

توشح قانون جدید انتخابات افغانستان


حکومت افغانستان در یک اقدام تازه تصمیم گرفت تا بعدازاین در کمیسون سمع شکایاتی انتخاباتی این کشور فقط افغانها شرکت داشته باشند وبه شکایات انتخاباتی بپردازند این موضوع در قانون جدید انتخابات که توسط حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان

دريک فرمان تقنينى توشح شده تذکر رفته است قانون جدید انتخابات پس از ان مورد تصویب قرار گرفت که شوراى وزيران این کشوردر دوجلسه خویش روی ان بحث نمود وهیت با صلاحیتی از وزرا کابینه موظف شد تا این قانون را مورد تجدید نظر قرار بدهند وپس ازان این قانون مورد تائید قرار گرفت.

سید محمد یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدليه به رادیو اشنا صدا امریکا از تغيراتى اساسی یاد اورشد که در قانون جدید وارد شده است اقای حلیم میگوید مطابق احکام قانون جدید انتخابات بعد از این اعضا کمیسون شکایات انتخاباتی همه افغان ها خواهند بود

"رئیس تقنین وزارت عدليه میگوید: قانون جدید به رئیس جمهور افغانستان صلاحیت میدهد تا درمشوره با روسا ولیسی جرگه مشرانو جرگه و رئیس ستره محکمه کمیسون شکایات انتخاباتی راایجاد بدارند".

در گذشته اعضا کمیسون سمع شکایات انتخابات را پنچ نفر تشکیل میداد که سه تن ان خارجی های بودند که از سوی ملل متحد معرفی میشد ودو نفر دیگر ان افغان های بودند که یکی از کمیسون مستقل حقوق بشر ودیگر ان از سوی ستره محکمه این کشور تعین میشد .

اقای حلیم میگوید قانون جدید به کمیسون مستقل انتخابات نیز این صلاحیت را داده است که میتواند بنابر معاذیری امنتی وشرایط جوی اننتخابات را به تعیویق بیندازد.

سید محمدیوسف حلیم رئیس تقنين وزارت عدليه میگوید بر علاوه انکه در قانون انتخابات احکام جدیدی برای راه انداز انتخابات شاروالی ها وشورا ها قریه پیش بینی شده است قانون جدید سلسله شرایط را برای برگذاری انتخابات ریا ست جمهوری نیز وضع نموده است که به اساس ان کاندیدی ریاست جمهوری مکلف است تا مبلغ دوملیون وپنچ صد هزار افغانی به کمیسون مستقل انتخابات به عنوان پیش پرداخت تحویل بدارد ویک صد هزار قطعه کارت را نیزبرای رفتن به پروسه انتخابات ریاست جمهوری اماده بسازد.

داکتر کبیر رنجبر نماینده مردم کابل در ولیسی جرگه در حالیکه قانون فبلی انتخابات را قانونی خوبی میداند وازبرخی تغیراتی که در قانون جدید بوجود امده استقبال میدارد ولی میگوید باید موادی در قانون جدید اضافه میشد تا ضما نت میبود برای شفافییت انتخابات های بعدی اقای رنجبر بگونه مشال ازحوزه ها انتخابتی برای کوچی ها یاد اورشد که در زمان بحث روی قانون انتخابات در جلسه عمومی ولیسی جرگه مشکلات ایجاد کرد ونماینده گان مردم نتوانستن قانون انتخابات رابه تصویب برساند.

سیدمحمد یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدلیه میگوید در قانون جدید انتخابات در مورد کوچی ها تجدید نظری صورت نگرفته است واز انجائیکه کوچی ها ده کرسی در ولیسی جرگه دارند بنا در تمام افغانستان حوزه انتخاباتی نیز میداشته باشند.

در ماده يکصد ونهم قانون اساسى آمده است که اعضا ولیسی جرگه نمى توانند پيشنهاد تعديل قانون انتخابات را در سال آخر دوره تقنينيه در فهرست کار ولیسی جرگه قرار بدهد.

داکتر کبیر رنجبر نماینده مردم کابل در ولیسی جرگه در حال حاضر توشح قانون جدید انتخابات را مطابق موادقانون اساسی از صلاحیت های رئیس جمهور میداند.

XS
SM
MD
LG