لینک های دسترسی

Breaking News

هزار قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است


اداره حمایت از رسانه ها می‌گوید که در ۱۷ سال گذشته کم و بیش ۱۲۰۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.

حکومت افغانستان اعلام کرده است که در سال گذشته، تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران، از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شده است.

روز دوشنبه چهاردهمین جلسۀ کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردید.

بربنیاد خبرنامه‌ای که از سوی دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نشر شده، به نقل از آقای دانش آمده است که در ۱۵ سال گذشته حدود یک هزار قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران از سوی نهادهای مختلف به ثبت رسیده که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی پس از ایجاد کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت، تمام این قضایا، از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شده است.

آقای دانش، این اقدام را حاکمیت قانون و تطبیق عدالت خوانده و گفت که حمایت از خبرنگاران و تأمین مصؤونیت آنان "مکلفیت اصلی" این کمیته است.

آقای دانش افزود" در آخرین جلسه کمیته قوانین، قانون دسترسی به اطلاعات که با تغییرات جدی و محتوایی به مراتب بهتر از قبل تهیه شده است، مورد بررسی قرار گرفت که در آینده نزدیک قانون مذکور نهایی خواهد شد و این قانون می تواند در زمینه چرخش اطلاعات و کار کرد رسانه ها مؤثر باشد".

بربنیاد خبرنامه‌ای دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری، در نشست این کمیته، نمایندۀ وزارت امور داخلۀ افغانستان در مورد بررسی ۱۷۰ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران که پس از سال ۱۳۹۴ خورشیدی به ثبت رسیده، گفت که از این میان، ۳۳ قضیۀ آن به نهادهای عدلی و قضایی و ۱۵ قضیۀ که مربوط به حملات تروریستی بود، به ادارۀ امنیت ملی سپرده شده است.

به گفته نماینده وزارت امور داخلۀ، ۳۵ قضیه حل و فصل گردیده و ۶۸ قضیه به دلیل کم اهمیتی آن، بسته شده است.

همچنان، 14 قضیه به دلیل نبود معلومات و انصراف طرف دعوا، از بررسی خارج شده و سه قضیۀ قتل مربوط به ولایات ننگرهار، بلخ و هلمند در مراحل کشفی قرار دارند.

نمایندۀ لوی سارنوالی در این نشست گفت از ۳۳ قضیه که به این اداره ارجاع شده بود، بررسی ۲۲ قضیه تکمیل شده و پنج قضیه در حال بررسی است.

بربنیاد خبرنامه دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، هیچ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران از روند بررسی بازنمانده است.

اما عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان "نی" به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که در دوسال گذشته حدود ۱۵۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که تا اکنون بررسی نشده است.

آقای خلوتگر گفت" همه قضایا به طور کامل رسیدگی نشده است؛ اما قضایای که به کمیته گزارش داده شده، تمام آن بررسی شده است".

رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد "نی" پذیرفت که پس از ایجاد کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است.

این کمیته که حدود یک ونیم سال قبل ایجاد شد، نمایندگان خبرنگاران، حکومت افغانستان و برخی ادارات دیگر عضویت آنرا دارند و از سوی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری رهبری می‌شود.

XS
SM
MD
LG