لینک های دسترسی

Breaking News

صد ها هزار پناهجوی سوری در لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند


بسیاری از پناهجویان سوری در کمپ های با کمترین امکانات زندگی در زیر خیمه های معمولی زندگی شان را به پیش می برند

یک سروی تازه انجام شده توسط ملل متحد نشان می دهد که حدود ۷۵۰ هزار پناهجوی سوری که در لبنان به سر می برند، در زیر خط فقر زندگی می کنند.

این سروی که توسط سه ادارۀ ملل متحد: کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و برنامه غذایی جهان این سازمان، صورت گرفته است نشان می دهد که سه-چهارم حصۀ یک میلیون پناهجوی سوری در زیر خط فقر در لبنان به سر می برند.

این سروی نشان می دهد که اکثر پناهجویان سوری در لبنان با مشکلات جدی مواجه اند و خانواده های پناهجویان سوری حد اوسط ۹۸ دالر امریکایی در یک ماه برای امرار حیات مصرف می کنند که نیم این پول صرف مصارف غذا می شود.

یافته های سروی ملل متحد نشان می دهد که اکثر خانواده های پناهجویان سوری برای خرید مواد غذایی، پرداخت خدمات صحی و کرایه قرض می گیرند. بر اساس این گزارش، از هر ده پناهجوی سوری در لبنان، نه تن آنان دست به قرضه گیری می زنند.

ویلیم اسپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، می گوید که قرضه گیری زندگی پناهجویان را آسیب پذیر می کند.

آقای اسپندلر همچنین می گوید که دریافت اقامت قانونی برای پناهجویان سوری هنوز هم در لبنان به مثابۀ یک مشکل جدی است و پناهجویان را معروض به دستگیری قرار می دهد. او همچنین می گوید که نداشتن اقامت قانونی در لبنان، مانع کار یابی پناهجویان سوری در آن کشور می شود و خانواده ها قادر نیستند کودکان شان را به مکتب بفرستند و یا برای آنان مراقبت های صحی فراهم کنند.

آقای اسپندلر به صدای امریکا گفت که شرایط دشوار اقتصادی پناهجویان سوری در لبنان، شهروندان سوریه را وا می دارد تا آنان به ازدواج های قبل از وقت رو بیاورند و کودکان نیز مصروف کار شوند.

آقای اسپندلر گفت "بسیاری از خانواده ها قادر نیستند بدون اشتغالزایی کودکان شان نیاز های روزمرۀ شان را بر آورده کنند. یکی از نگرانی ها این است که مالکان کار، ترجیح می دهند کودکان را استخدام کنند، زیرا در مقایسه با بزرگسالان، برای کودکان معاش کمتر می پردازند."

سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان همچنین گفت که زندگی بسیاری از پناهجویان سوری در کمپ های مهاجرین مستقر در لبنان، وابسته به کمک های بشری سازمان های خیریه است، اما به گفتۀ وی سازمان های کمک رسانی بشری با کمبود بودجه مالی مواجه اند. آقای اسپندلر گفت که برای رسیدگی به پناهجویان سوری مستقر در لبنان، به ۲.۷ میلیارد دالر امریکایی نیاز است.

جنگ سوریه حال وارد هفتمین سال خود شده است. در این مدت، به گفتۀ دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، بیش از ۴۷۵ هزار شهروند سوریه کشته شده و حدود هفت میلیون شهروند سوری مجبور به ترک کشور شان شده اند و حدود پنج میلیون شهروند آن کشور از خانه های شان بی جا شده اند.

در ماه مارچ ۲۰۱۱، اعتراضات صلح آمیز در سوریه بر ضد رژیم بشارالاسد آغاز گردید، اما به زودی این اعتراضات به یکی از خونین ترین منازعات قرن ۲۱ مبدل شد، جنگی که علاوه بر تلفات سنگین جانی، اغلب زیر بنا ها و بنا های تاریخی آن کشور را نابود کرده است.

XS
SM
MD
LG