لینک های دسترسی

تشبثات زنان افغان کم رنگ شده است


بر اساس یافته های مؤسسۀ برابری برای صلح و دیموکراسی، عوامل فرهنگی، یکی از موانع عمده در برابر زنان تجارت پیشه می باشد

XS
SM
MD
LG