لینک های دسترسی

Breaking News

کمک تازۀ بانک انکشاف آسیایی به افغانستان


کمک تازۀ بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

اعضای بورد مشترک هماهنگی ونظارت که پس از بحران کابل بانک و به تعلیق در آمدن کمکهای جامعه بین المللی با افغانستان، مدت طولانی با هم جلسه نداشتند به روزسه شنبه در کابل تشکیل جلسه دادند.

اعضای این بورد، به توافق رسیدند که برای هفت برنامه ملی افغانستان که روی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشته و در بهبود وضعیت حقوق بشری موثر باشد، وجوه فراهم نمایند.

داکتر عمرزاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در حاشیۀ نشست اعضای بورد مشترک انسجام ونظارت - که در نوع خود شانزدهمین جلسه بود - به رسانه ها معلومات داده گفت که این برنامه ها یا پروژه های منظور شده ازجملۀ ۲۱ برنامۀ اساسی اند که حکومت افغانستان سال قبل در کنفرانس کابل به جامعه بین المللی ارایه کرده بود.

وزیرمالیه در مورد اهمیت جلسه صحبت نموده گفت:

" یک مجلس نهایت مهم بود که دونرها حمایت خود را از برنامه های ملی انکشافی افغانستان اعلام کردند که از آن جمله هفت پروژۀ آن را امروز منظور کردند وامید واری ما اینست که توسط این کمکها برنامه ها به اجرا گذاشته شود."

وزیر مالیه درمورد خصوصیت برنامه ها معلومات داده افزود که این برنامه ها در عرصۀ معارف، حکومتداری خوب، زراعت، انکشاف دهات، بازسازی زیربناها وسکتورخصوصی میباشد.

داکتر زاخیلوال به ادامه افزود:

"ما برای سه سال آینده طرحهای انکشافی را روی دست داریم که در حدود ۶.۸ تا ۹ ملیارد دالر امریکایی هزینه برمیدارد وما این تقاضا را از جامعه بین المللی داریم که تمویل نمایند که ازین جمله ۷ برنامه امروز منظور شد ۶ برنامه تا یک ماه دیگر منظور خواهد شد وبه همین ترتیب هم دو برنامه قبلاً منظورشده اند."

واما آقای ستیقن دیمیستورا نمایندۀ خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان که پیرامون جلسه کنونی صحبت می نمود گفت که این نشست به مثابۀ یک گام کلیدی به سوی تقویت مجدد پروسه کابل میباشد.

نمایندۀ خاص ملل متحد از لحاظ زمانی هم تدویر این جلسه را که در آستانۀ برگزاری کنفرانس دوم بن دایر شده است بسیار با اهمیت توصیف کرد.

از سوی دیگر بانک انکشاف آسیایی هم به روز چهار شنبه مساعدت ۲۲۲ ملیون دالر امریکایی را برای افغانستان اعلام کرد که افغانستان از ین پول امدادی بانک انکشاف آسیایی میتواند در اعمار ۱۴۵ کیلومتر سرک وتاسیسات خط آهن استفاده نماید.

یک کمپنی چینی بنام "ایم سی سی" که قرار داد استخراج مس عینک نیز به آن سپرده شده است برنامۀ سروی و تحقیقات ابتدایی را به عهده گرفته است.

برخی تحلیلگران اوضاع سیاسی واقتصادی افغانستان به این باور اند که این مساعدتها و کمکهای تازۀ جامعۀ بین المللی برای افغانستان در عرصۀ اعمار جاده ها بخشی از برنامۀ احیای راه ابریشم قدیم است که دارای اهمیت ستراتیِژیک میباشد.

XS
SM
MD
LG