لینک های دسترسی

برگزاری کنفرانس تخنیکی سارک در کابل


آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین

به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین سالانه حدود ۱۲.۷ ملیون زن، طفل وبزرگسال در سراسر دنیا قاچاق شده و در افغانستان تنها در پنج سال گذشته بیش از پنج هزار تن قاچاق و اختطاف شده اند.

به روز جمعه در چهارمین اجلاس نشست تخنیکی سازمان همکاریهای منطقوی جنوب آسیا موسوم به سارک - که به میزبانی وزارت کار وامور اجتماعی ، شهدا ومعلولین افغانستان به منظور تطبیق واجرای کنوانسیونهای سازمان سارک در شهر کابل دایر گردیده است – روی موضوع قاچاق وترافیک انسانی اطفال و زنان و پیشگیری از آن، بحث کردند .

آمنه افضلی، وزیر کار و اموراجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان میزبان این نشست چهارم تخنیکی سارک، مسالۀ قاچاق، اختطاف اطفال و زنان را در جنوب آسیا یکی از مسایل مهم دانسته گفت که افغانستان به تنهایی قادر به پاسخگویی و حل این مشکل بزرگ انسانی نبوده بلکه به همکاری گستردۀ منطقوی وبین المللی نیاز دارد. خانم افضلی گفت که اختطاف و قاچاق اطفال و زنان یک مساله مهم وحیاتی است که بررسی و ارتقای سطح همکاری های وسیع منطقوی و بین المللی را ایجاب میکند. زیرا این پدیدۀ شوم یکی از مشکلات اساسی جوامع عضو سازمان "سارک " محسوب میگردد که ضرورت به مبارزه جدی وهمکاری های تحقیقاتی وپژوهشی دارد."

به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین سالانه حدود ۱۲.۷ ملیون زن، طفل وبزرگسال در سراسر دنیا قاچاق شده و در افغانستان تنها در پنج سال گذشته بیش از پنج هزار تن قاچاق و اختطاف شده اند.

لوی پاسوال میرزا محمد یارمند، معین اداری وزارت امور داخله افغانستان یکی از شرکت کننده گان چهارمین نشست تخنیکی سارک درکابل، قاچاق انسانی اطفال و زنان را پس از قاچاق مواد مخدر یکی از پر درآمد ترین مشاغل نامشروع خوانده گفت که امروز قاچاق انسان، یکی از پدیده های جهانی و مشکل عمدۀ دنیاست که تمام کشور ها در همۀ قاره ها را فراگرفته و به یک تهدید جدی جهانی مبدل شده است.

معین اداری وزارت امور داخله افغانستان، در تماس به عامل افزایش این پدیده گفت که افغانستان بستر مناسب رشد این پدیده بوده و وی عوامل اصلی این پدیده را تداوم جنگ، فقر و مشکلات اقتصادی عنوان کرده است.

لوی پاسوال یارمند، درین نشست تخنیکی سازمان سارک ابراز داشت که اطفال و کودکان افغان اکثرا به کشورهای پاکستان ، ایران ، عربستان سعودی وسایر کشور های خلیج قاچاق میشوند و از آنان در بخشهای مختلف بهره برداری صورت میگیرد وحتی در فعالیتهای تخریبی دهشت افگنی نیز از آنان استفاده میشود.

XS
SM
MD
LG