لینک های دسترسی

Breaking News

مجازات دو نامزد انتخابات رياست جمهورى


اشرف غنی احمدزی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری
اشرف غنی احمدزی، به خاطر استفاده از موتر های ضد گلوله دولتی جریمه نقدی شد و محمد داود سلطان زوی به دلیل توهین و تهدید خبرنگار و تصویر بردار یکی از رسانه های تصویری به سارنوالی معرفی گردید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز شنبه در نشست علنی در حضور رسانه ها، چهارشکایتی را که درباره اشرف غنی احمدزی، محمد داود سلطان زوی، رحیم وردک و عبدالرب رسول سیاف به دست آنان رسیده بود، بررسی و در آن باره فیصلۀ خود را اعلام کرد.
سه مورد شکایات در بارۀ استفاده از امکانات و کارمندان دولتی به نفع نامزدان و یک مورد آن تهدید و تحقیر خبرنگاران بود.
در آن نشست از نماینده های نامزدان نیز دعوت شده بود اما آنان حضور نداشتند.

ستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که اداره امور درنامه یی عنوانی آن کمیسیون، از اشرف غنی احمدزی شکایت کرده گفته است که او بعد از استعفایش از کمیسیون انتقال مسوؤلیت های امنیتی، دوعراده موتر ضد گلولۀ آن کمیسیون دوباره تسلیم نکرده واز آن در مبارزات انتخاباتی اش استفاده می کند.
اما آقای سعادت افزود که بعد از یک هفته، آن اداره نامۀ دیگری به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده و گفته است که آقای احمدزی رنجرهای را که وزارت داخله برای امنیت نامزدان درنظر گرفته بود تسلیم نشده و از این رنجر ها استفاده می کند.
آقای سعادت دلایل اداره امور را موجه ندانسته و گفت که آقای احمدزی باید هنگام استعفا این دو موتر ضد گلوله را تسلیم می کرد که این خود استفاده از امکانات دولتی را نشان داده و وزارت داخله موتر های ضد گلوله را در زمان پیکار های انتخاباتی نامزدان در اختیار آنها قرارداده است نه پیش ازآن.

تخلف ورزی از قوانین انتخاباتی
به گفتۀ آقای سعادت، اشرف غنی احمدزی از قوانین انتخاباتی تخلف ورزیده و بنابران به اساس قانون انتخابات 50 هزارافغانی جریمه می گردد.
به اساس قانون انتخابات، در صورت تخطی نامزدان در هنگام مبارزات انتخاباتی، از ده تا یکصد هزار افغانی جریمه می شوند.

داود سلطان زوی، نامزد ریاست جمهوری افغانستان
داود سلطان زوی، نامزد ریاست جمهوری افغانستان

اما حمید الله فاروقی سخنگوی اشرف غنی احمدزی در مصاحبۀ با رادیو آشنا گفت که نهاد های امنیتی با درنظرداشت تهدیداتی که متوجه آقای احمدزی بود این دو موتر ضد گلوله را همراه با افراد امنیتی برای تامین امنیت وی دراختیاراش گذاشته اند .
به گفته آقای فاروقی برای تامین امنیت ده تن دیگر ازکسانیکه قبلا در دولت کار می کردند و اکنون با نامزدان اند نیز وسایط زرهی وپولیس فراهم شده و " اسناد را که از نهاد های امنیتی دراختیار دارند به کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشکش خواهند کرد."

این کمیسیون آقای محمد داود سلطان زوی را به دلیل توهین و تهدید خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون کابل نیوز و با در نظرداشت اسنادی که نزد آن کمیسیون وجود داشت به لوی سارنوالی معرفی کرد.
صدای امریکا دراین مورد تلاش کرد تا واکنش محمد داود سلطان زوی را هم داشته باشد اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، در جریان جلسه با نمایش تصویری که نشاندهندۀ استفاده از رنجر پولیس برای کمپاین انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف بود، فیصله به عمل آمد تا با ارسال نامه یی به آقای سیاف خواسته شود تا از تکرار همچو موارد در کارزار های انتخاباتی اش خودداری کند.

از سوی دیگر امروز صد ها تن به شمول نهاد های جامعه مدنی، شوراهای اجتماعی وعلما طی یک گردهمایی در کابل حمایت شانرا از نامزدی گل آغا شیرزی اعلام کردند.
در آن گردهمایی گل آغا شیرزی بار دیگر تعهد کرد که برای بازسازی افغانستان کار کرده وافراد دزد وقاتل در حکومت وی جا نخواهد داشت.
XS
SM
MD
LG