لینک های دسترسی

مشکل مواد مخدر در افغانستان در کنفرانس کابل مطرح می گردد


مشکل مواد مخدر در افغانستان در کنفرانس کابل مطرح می گردد

قراراست روزسه شنبه "کنفرانس بین المللى کابل" که ادامۀ کنفرانس لندن است در پایتخت افغانستان دایر گردد و حکومت براى شرکت کنندگان این کنفرانس - که از ٧٠ کشور نمایندگى می کنند – برنامه ها و طرح هاى انکشاف ملى را که عمدتا روى موضوعات حکومتدارى خوب، ادغام مجدد و جلب طالبان درساختار دولت، انتقال مسؤولیت هاى امنیتى از قواى بین المللى به نیروهاى افغان، مبارزه علیه فساد ادارى و مشکل مواد مخدر تهیه کرده به جامعه بین المللى پیشکش نماید تا براى تمویل این برنامه ها تعهدات خود را اعلام نمایند.

حکومت افغانستان و سازماندهندگان کنفرانس کابل می گویند که حکومت پنج دسته بندی (کلستر) را تشکیل داده است که در هر کلستر از٣ تا ٥ وزارتخانه که مشترکات و مشابهت هاى کارى دارند درآن عضویت دارند. طبق همین منابع این کلسترها پروژه ها وبرنامه هایی به ارزش پانزده میلیارد دالر امریکایى را ترتیب نموده اند تا به شرکت کنندگان کنفرانس که عمدتا تمویل کننده گان پروژه ها نیز می باشند تقدیم نمایند.

انجنیر محمد ابراهیم ازهر، معین پلان و ستراتیژى وزارت مبارزه علیه مواد مخدر درگفتگوى اختصاصى با رادیو آشناى صداى امریکا گفت: در ابتدا برنامه هاى این وزارت در چوکات کلستر زراعت و انکشاف دهات تنظیم شده بود بعدا با توجه به سنگینى مشکل چنین فیصله شد که هر کلستر باید برنامه هاى وزارت مبارزه با مواد مخدر را با برنامه هاى خود جا داده تقدیم جامعه بین المللى نمایند.

معین وزارت مبارزه با مواد مخدر باور محکم دارد که بدون کمک و همکارى جامعه جهانى فایق آمدن برمعضله مواد مخدر دشوار است. انجینر ازهر، به ادامه گفت افغانستان بیشتر از یک میلیون نفر معتاد دارد که با گذشت هر روز بر شمار معتادین افزایش به عمل مى آید. هر گاه به این مساله از دید اقتصادى نگریسته شود نگران کننده است.

معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به ادامه گفت: '' سالانه ٣٥٠ میلیون دالر مصرف یک میلیون معتادین افغانستان است که براى یک کشور فقیر رقمی درشت است. در کنار مساله پول موضوع علیل شدن و بیمارى یک کتله عظیم که مشکل اجتماعى را به بار مى آورد معضله دیگر است که بدان توجه شود.''

برخى ازکارشناسان امور اقتصادى به این باور اند که مشکل مواد مخدر تنها مشکل افغانستان نیست بلکه یک مشکل جهانى است. داکتر نجیب الله عزیزى استاد پوهنتون امریکایى در کابل از جمله آنست که مقامات افغان را تشویق می کند که این موضوع را با تاکید بیشتر مطرح نمایند.

او گفت: '' مشکل مواد مخدر نه تنها مشکل ما افغانها و مردم منطقه نیست بلکه یک مشکل جدى جهانى است که باید جامعه جهانى در یافتن راه حل اساسى افغانستان را یارى رساند. ''

افغانستان امروزى علاوه بر این که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر براى ١٥ میلیون معتادین دنیاست خود باداشتن یک میلیون معتادین مواد مخدر مصرف کننده مواد مخدر هم است.

XS
SM
MD
LG