لینک های دسترسی

زنان افغان برای جلب حمایت از قانون محو خشونت میکوشند


زنان افغان هنوز هم با خشونت روبرو استند.
فعالان حقوق زن در افغانستان در کوشش جدیدی کمپاین جمع آوری امضا برای حمایت از قانون محو خشونت علیه زنان را براه انداختند. آنها ازین طریق از مقامات خواستار تصویب این قانون شده اند. تصویب این قانون اخیرآ در افغانستان بابرخورد های مختلفی روبروشد. عده ای ادعا میکنند که تصویب این قانون در تضاد با قوانین اسلامی است.
بعد از مخالفت شماری از نمایندگان پارلمان باتصویب قانون محو خشونت علیه زنان, اکنون
فعالین زنان برای جمع آوری امضا در حمایت از تصویب قانون پرداخته اند.XS
SM
MD
LG