لینک های دسترسی

کمک ملل متحد به بیش از یک هزار بیجاشده داخلی افغان


ارزیابی هایی که ازسوی کمشنری سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، سازمان خوراکی جهان و شورای مهاجرین کشور ناروی مشترکاً در زون شمال و شمالشرق افغانستان صورت گرفته است نشان می دهد، نزدیک به دوهزار خانواده از ولسوالی های چندین ولایت این مناطق به اثر نا امنی و جنگ های داخلی و آزار واذیت گروه طالبان بی جا شده اند.

این افراد هم اکنون در ساحات ولسوالی قیصار، شهر سرپل، شهر کندز، شهر اشکاشم بدخشان و شهر مزارشریف در زون شمال وشمالشرق مسکن گزین می باشند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درهمکاری با سازمان خوراکی جهان می گوید که در جریان چهار ماه گذشته برای بیشتراز ١٨٠٠ خانواده در زون شمال وشمالشرق که از اثر نا امنی ها بی جا شده اند، کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع نموده اند.

فهیم همدرد، سخنگوی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ولایت بلخ می گوید که اخرین مرحله این کمک امروز درولایت بلخ برای ٧٣ خانواده بی جا شده از اثر نا امنی ها توزیع گردید، و بیش از ٨٠ درصد این کمک ها برای خانواده های بیجا شده داخلی در ولایت فاریاب توزیع شده بود.

آقای همدرد گفت: "درطی هفته های گذشته بیش از هژده صد خانواده که از اثر نا امنی ها در شش ولایت شمال و شمالشرق افغانستان بیجا شده بودند و بعداز ارزیابی دقیق این خانواده به بیش از هشتاد فیصد آنها کمک ها در ولایت فاریاب صورت گرفته است."

مواد خوراکی وغیر خوراکی کمک شده برای خانواده های نیازمند دربلخ شامل گندم، نخود، روغن و نمک، کمپل، ترپال پلاستیکی، سیت آشپزخانه، بالون گاز، صابون دست شویی و لوازم حفظ الصحه می باشد.

ازسویی هم این خانواده ها میگویند که آنها به نسبت وجود جنگ و آزار آذیت گروه طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.

عطا الله یکی از خانواده های بیجا شده از ولایت فاریاب می گوید:
"ازولایت فاریاب از ولسوالی دولت آباد {استم} یک چهل پنجاه روز می شود که امدیم در ولایت بلخ ولسوالی بلخ همین جا استیم جایبجای شده، هروز به منطقه ما جنگ بود طالبان بود، طالبان میامد سرک را بند میکرد از او طرف طالبان میزد از او طرف دولت میزد بسیار به عذاب شدیم برادر همی خاشاک را جمع میکردیم در{آتش} میگرفت بلاخره به عذاب بودیم"

خانواده های بی جاشده داخلی می گویند که این کمک ها می تواند در آستانه زمستان تا یک ماه دیگر برای آنها کفایت کند.
"همین کمک ها که حالی دیدیم سه سه بوجی گندم است، سه قوطی روغن است یک دبه(بالون) گاز است پنج دانه کمپل است، صابون است و سطل و همین چیز ها است، نی تا حال دیگه چیزی به ما کمک نشده تا این که سر یگان کار میشویم ویگان غریبی پیدا میکنیم باید دولت همرای ما کمک کند"

ازسویی هم، سخنگوی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که خانواده های بیجا شده که خانه و کاشانه شان را ترک گفته اند، وضعیت ناگوار اقتصادی را تحمل نموده و از وجود چالش های اجتماعی و روحی رنج می برند.
XS
SM
MD
LG