لینک های دسترسی

Breaking News

سالانه صد ها نفر تابعیت افغانستان را ترک میکنند


وزارت عدلیه می گوید که امسال صدها شهروند افغانستان، خواهان ترک تابعیت شده اند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیۀ افغانستان به صدای امریکا گفت هرچند، روند ترک تابعیت افغانها کاهش یافته است، اما هنوزهم سالانه دست کم هشتصد تن، تابعیت افغانستان را ترک می کنند.

نمونه ای از ترک تابعیت افغانستان را در میان قلیت مذهبی سیکهـ و هندوباوران به وضاحت می توان دید. جمعیت سیکهـ ها و هندوباوران افغانستان که زمانی تا دو صد هزار تن تخمین میشدند، اکنون به یکهزار و سه صد تن کاهش یافته است.

فرار از جنگ و خشونت و گریز از بیکاری و تبعیض اجتماعی از عوامل ترک تابعیت آنان گفته میشوند.

اما، ترک تابعیت افغانستان تنها به اقلیت های قومی ـ مذهبی محدود نیست. سالانه ۸۰۰ شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت می دهند ـ رقمی که به گفتۀ وزارت عدلیۀ افغانستان، سه سال پیش به ۱۰۰۰ تن در سال می رسید.

در درمسال، سیکهـ ها و هنـدوباوران دعا می کنند که بیش از این، سرنوشت آنان را به ترک تابعیت و جدایی از کشوری نکشاند که با خون و پوست به آن پیوند دارند ـ دعایی با مضمون مشابه که هر شهروند افغانستان، دارد.

XS
SM
MD
LG