لینک های دسترسی

اشتراک زنان در دور دوم انتخابات افغانستان

اشتراک زنان در دور دوم انتخابات افغانستان
Show more

یک زن سالخورده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرده است
۱

یک زن سالخورده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرده است

عده از زنان افغان از کنار یک مرکز رای گیری عبور می کنند
۲

عده از زنان افغان از کنار یک مرکز رای گیری عبور می کنند

شماری از زنان برای شرکت در رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
۳

شماری از زنان برای شرکت در رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

یک زن در ننگرهار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داده است
۴

یک زن در ننگرهار در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای داده است

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG