لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان میان نظم و بی نظمی قرار دارد – غنی


رئیس جمهور افغانستان به تجدید مشارکت میان امریکا، افغانستان و سایر کشورها تاکید کرد

رئیس جمهور افغانستان در مجمع امریکا و جهان اسلام در شهر دوحۀ قطر گفت که پنداشتن افغانستان به عنوان میدان جنگهای نیابتی مایۀ ناخرسندی افغانها است.

محمد اشرف غنی در این مجمع که تحت عنوان تغییر فرضیه ها برگزار شده بود، شاخص های متعدد را به عنوان عوامل تغییر چهره، ماهیت و سیستم تروریزم ارایه کرد.

رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان اکنون در میان نظم و بی نظمی به سر می برد. او افزود که تضعیف و شکست زنجیرۀ دولتها سبب ایجاد فضای بی نظمی می شود.

رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که استفادۀ ابزاری شماری از کشور از عناصر مخرب که همواره نتایج منفی داشته است، سبب تغییر ماهیت دهشت افگنی شده است.

آقای غنی بدون اشاره به کشور مشخصی گفت که "هنوز هم تصورات واهی گذشته و منافع پوسیده برخی ها را وا می دارد" تا این روش اشتباهی را دنبال کنند. اما اکثر حلقه های سیاسی در افغانستان، پاکستان را به ایجاد ناامنی و حمایت از دهشت افگنان در افغانستان متهم می کنند.

محمد اشرف غنی با تاکید بر هماهنگی منطقه یی برای مبارزه با دهشت افگنی گفت که کاربرد نیرو در عدم هماهنگی میان کشور های منطقه تنها سبب تغییر موقعیت گروه های دهشت افگن شده و سبب می شود که حکومتها این عملیات را همه ساله و به گونۀ متکرر انجام دهند.

این بیانات رئیس جمهور افغانستان نیز به پاکستان ربط می گیرد، زیرا مقام های افغان همواره آن کشور را متهم می کنند که شورشیان را خاک خود پناه داده و برضد آنان اقدام هماهنگ با افغانستان ندارد. تندروان طالب نیز همه ساله عملیات بهاری شان را به نام های مختلف در مناطق قبایلی پاکستان هماهنگ ساخته و آن را در افغانستان عملی می کنند.

رئیس جمهور غنی بر ایجاد اقتصاد پویا و رشد همه شمول در کشور ها تاکید کرد و گفت که نبود چنین اقتصاد و فرصت های شغلی سبب رشد اقتصاد جرمی می شود. او همچنان گفت که نبود اجماع میان دولت ها عرصه را برای کار در چارچوب ستراتیژی هدفمند تنگ ساخته و جایگاه استدلال و اقدام عملی را کم رنگتر می سازد.

رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که با درنظرداشت اوضاع در افغانستان، اکنون مرحله جدید همکاری و مشارکت میان افغانستان، ایالات متحده امریکا و سایر کشور های ذینفع برای تحقق ثبات و رفاه فرا رسیده است.

XS
SM
MD
LG