لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات پیکارجویان در افغانستان دوبرابر شده است


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ گفته است که شمار معلولین جنگ سه برابر شده است

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارشی گفته است که با آغاز سال ۲۰۱۵ مشکلات بی شمار از جمله حملات گسترده و کمبود دسترسی به مراقبت های صحی از جمله واقعیت های تلخی است که مردم خسته از جنگ در افغانستان با آن روبرو اند. در حالیکه هیچ نشانۀ از فروکش کردن خشونتها به چشم نمی خورد، بیم آن می رود که اوضاع افغانستان در سال روان حتا وخیمتر شود.

جین نیکولاس مارتی، رئیس هیئت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ یا ICRC در افغانستان گفت که افزایش خشونت ها در ۱۲ ماه گذشته، برای کارمندان کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ که در افغانستان فعالیت دارند آشکارا بوده و نیازمندی برای افزایش کمک های بشری را بیشتر ساخته است.

براساس آماری که ICRC ارایه می کند، سال گذشته آن نهاد امدادرسان بشری شاهد افزایش ۳۷ درصدی انتقال مجروحین پیکارجویان از میدان جنگ بوده و رقم انتقال بقایای اجساد کشته شدگان بیشتر از دوبرابر شده است.

مریک رسیچ، هماهنگ کنندۀ کمک های ICRC در افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که آن نهاد در یک سال گذشته به تعداد ۱۵۲۸ تن از زخمی شدگان میدان جنگ را به مراکز درمانی انتقال داده است، اما مشخص نساخت که چه تعداد این زخمی ها سربازان دولتی و چه تعداد مخالفان مسلح دولت بودند.

آقای رسیچافزود که ICRC در سال ۲۰۱۳، به تعداد ۶۲۰ جنگجوی کشته شده و در سال ۲۰۱۴، به تعداد ۱۳۷۲ جنگجوی کشته شده را به مراکز درمانی انتقال داده است که نشان دهندۀ ۱۲۵ درصد افزایش در انتقال کشته شدگان از میدان جنگ در مناطق است که سایر نهاد های امدادرسان به آن دسترسی ندارند.

نقض قواعد جنگ

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان گفته است که جنگ مزمن و لجام گسیخته به شمول تخطی های جدی از قواعد درگیری هنوز هم اثرات اسفناک بر مردم افغانستان برجا می گذارد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در این گزارش از وخامت زخم های بیمارانی که اعضای بدن شان را از دست داده اند به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گونه واقعات دوچند یا حتا سه برابر شده است.

این کمیته همچنان گزارش داده است که غیرنظامیان افغان سال گذشته به دلیل وخامت اوضاع امنیتی، با کمبود شدید دسترسی به مراقبت های صحی روبرو بودند. گزارش حاکی است که در شبکۀ مراکز درمانی سره میاشت افغانستان که از سوی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ حمایت می شود، میزان دسترسی بیماران به خدمات طبی ۱۸ درصد کاهش به میان آمده است.

حملات مرگبار و شدید بر غیرنظامیان افغانستان در سال گذشته نیز در گزارش کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برجسته شده است، به گونۀ ویژه گفته شده است گرایش طرف های درگیر به نبرد، سبب ناکامی در تفکیک غیرنظامیان و نیرو های دوطرف جنگ شده است.

آقای مارتی گفت که "به دلیل استفاده از اسلحۀ کشتار عام یا استفادۀ بدون تبعیض از اسلحه" شمار زیاد غیرنظامیان هدف تبادل آتش طرف های درگیر قرار گرفته اند. او افزود که براساس قوانین بین المللی، حملات بدون تبعیض بر غیرنظامیان به گونۀ مطلق منع است و تنها دو طرف درگیر باید هدف گلوله باشند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ همچنان گفته است که در سال ۲۰۱۴ مساعدت های اضطراری خود را به بیجاشدگان مناطق جنگزده بیشتر ساخته است. بر اساس گزارش ارایه شده، میزان مساعدت های غذایی و سایر اقلام معیشتی ICRCبه بیجاشدگان داخلی در یک سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

افغانستان از حیث گستردگی و مصارف، سومین مأموریت بزرگ جهانی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در سال روان است و بودجۀ آن اداره برای افغانستان امسال به ۸۰ میلیون فرانک سویسی یا حدود ۸۷ میلیون دالر امریکایی است.

XS
SM
MD
LG