لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و ایران پیمان ستراتیژیک می بندند


دیدار معاون رییس جمهور ایران با رییس جمهور افغانستان

معاون رییس جمهور ایران می گوید که چارچوب موافقتنامۀ ستراتیژیک میان افغانستان و ایران تهیه شده است و این سند در آیندۀ نزدیک در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به تهران امضا خواهد شد.

محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور ایران روز سه شنبه پس از دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی این سند را حایز اهمیت خواند و گفت که در آن برعلاوۀ همکاری اقتصادی، مسایل امنیتی نیز شامل است.

معاون رئیس جمهور ایران گفت که وزیر داخلۀ آن کشور موظف شده است تا در چارچوب کمیسیون همکاری های مشترک میان دو کشور، در تهیه نقشۀ راه برای همکاری های بیشتر میان دو کشور کار کند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که نقشۀ راه باید بستۀ کاملی را برای تحکیم روابط دو کشور در بخش های درک خطر و اشکال تروریزم و نحوهء مبارزه با آن، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همکاری های اقتصادی و ترانزیتی، ازدیاد تجارت قانونی، حل مشکلات مهاجرین و همکاری در مورد آب، به طور بنیادی احتوا کند.

آقای غنی افزود که از جانب افغانستان یکی از وزیران کابینه برای این کمیسیون معرفی خواهد شد. او گفت که افغانستان در قسمت مهاجرت های اقتصادی به ایران مسوولیت خود را پذیرفته و برای حل آن می خواهد وارد بحث سازنده با ایران شود.

محمد اشرف غنی گفت که افغانستان خواهان روابط نیک با ایران است. او اضافه کرد که روابط افغانستان با یک کشور دیگر به هیچ وجه خطر را متوجه کشور دیگر به ویژه همسایگان افغانستان نخواهد ساخت.

رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی نیز با اشاره به پیشینۀ روابط خوب افغانستان و ایران در ۱۳ سال گذشته ابراز امیدواری کرد که دو کشور در آینده نیز در بخش های مختلف با هم همکاری کنند.

آقای شریعتمداری گفت که ایران از پدیدۀ داعش هراس ندارد. او افزود که افغانستان نیز تجربۀ خوب مبارزه با همچو پدیده ها را داشته و هر دو کشور با هم در مقابل آن ایستادگی خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان گفت که بنا به دعوت رییس جمهور ایران به زودی به آن کشور سفر خواهد کرد، اما زمان آن را مشخص نساخت.

XS
SM
MD
LG