لینک های دسترسی

Breaking News

آیا افغان‌های تازه وارد در امریکا اجازۀ کار دارند؟


در جریان روند تخلیۀ نظامی از افغانستان، ده‌ها هزار شهروند افغان از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند و هنوز هم شمار زیاد آنان که فاقد اسناد و مدارک اند در پناهگاه‌های موقت و پایگاه‌های نظامی نگهداری می‌شوند.

بر اساس قوانین بشردوستانۀ پذیرش مهاجرین در امریکا، کسانیکه در چارچوب برنامۀ اقامت موقت بشردوستانه وارد ایالات متحده می‌شوند، تا زمان طی مراحل شدن اسناد شان و گرفتن سند اقامت موقت، اجازۀ کار نمی‌داشته باشند.

اما با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان که شمار زیاد افغان‌ها بدون سند و مدرک به ایالات متحده منتقل شدند، حکومت امریکا تدابیری را روی دست گرفته است تا همزمان با درخواست اقامت موقت، برای جواز کار نیز به این افغان‌های تازه وارد درخواست داده شود.

از سوی دیگر رسیدگی به درخواست اجازۀ کار در ایالات متحده، با توجه به بررسی پیشینۀ فرد درخواست کننده، ممکن چند هفته و حتا چندین ماه را در بر بگیرد.

صدای امریکا نیز بر بنیاد این قوانین، پیش از این گزارش داده بود که شاید هزاران افغان تازه وارد در امریکا تا زمان طی مراحل نشدن اسنادشان برای ماه ها اجازۀ کار نداشته باشند.

حکومت امریکا در تلاش است تا بودجۀ ویژه را در اختیار ادارات ذیربط، امنیتی و امور مهاجرت، به شمول ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، قرار بدهد تا روند طی مراحل اسناد و صدور اقامت و اجازۀ کار به افغان‌های تازه وارد تسریع شود.

دیبا انوری، وکیل امور مهاجرت در ایالات متحده می‌گوید که افغان‌هایی که اجازۀ اقامت موقت بشردوستانه را دریافت می‌کنند قادر به گرفتن جواز کار نیز خواهند بود.

احمدالله صدیقی، فعال حقوق مهاجرین در ایالات متحده می‌گوید که به محض رسیدن افغان‌های تازه وارد که در زمینه‌های بشردوستانه وارد امریکا شده و در اقامتگاه های موقت و پایگاه های نظامی جا داده شده اند، طی مراحل اسناد آنان به شمول درخواست اجازۀ کار، آغاز می‌شود.

ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده می‌گوید که یکی از لازمه‌ها برای درخواست اقامت موقت بشردوستانه، داشتن پاسپورتی که منقضی نشده باشد یا کم از کم کارت هویت است که تمام مشخصات فردی در آن درج باشد.

با اینحال، آقای صدیقی به صدای امریکا گفت که شماری از افغان‌هایی که به تازگی وارد ایالات متحده شده اند، هیچ گونه اسناد و مدارک نداشته و حتا تاریخ تولد شان را نمی‌دانند که ممکن رسیدگی به چنین موارد اندکی زمانگیر باشد.

تخمین زده می‌شود که تا کنون ۷۰ هزار نفر افغان در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده اند، که یک رقم قابل ملاحظۀ آنان فاقد اسناد بوده و برای آنان اقامت موقت بشردوستانه و اجازۀ کار فراهم خواهد شد.

بر اساس معلومات ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، افرادی که در بیرون از ایالات متحده اند بنا بر شرایط فوری بشری می‌توانند برای اقامت موقت بشردوستانه در امریکا درخواست بدهند، اما نظر به وضعیت پیش آمده در افغانستان، این اداره گفته است که پس از انتقال ده‌ها هزار افغان به ایالات متحده، اکنون درخواست‌های آنان در داخل امریکا طی مراحل می‌شود.

اقامت موقت بشردوستانه راه گرفتن اقامت دایمی و قانونی ایالات متحده نیست و فرد دارندۀ این گونه اقامت در پایان میعاد مشخص شده به وی، مکلف است که برای تمدید اقامت موقت یا هم اقامت دایمی درخواست بدهد.

XS
SM
MD
LG