لینک های دسترسی

تصادم پولیس بحرین با احتجاج کنندگان


تصادم پولیس بحرین با احتجاج کنندگان

پولیس بحرین بر آن احتجاج کنندگان ضد حکومت گاز اشک آور پاشید که شاهراه عمدۀ مرکز تجارتی آن کشور را مسدود ساخته بودند.

این خشن ترین تصادمات سرکوبی مرگبار احتجاج کنندگان توسط قوای حکومتی از زمان آغاز احتجاجات در ماه گذشته میباشد.

صد ها احتجاج کننده شاهراه متصل به مرکز تجارتی منامه را مسدود ساخته و موانع را در سر راه گذاشته بودند که مانع ورود کارگران به دفاتر آنها میشد.

حکومت بر احتجاج کنندگان اصرار ورزیده تا در میدان لؤلؤ که مرکز عمدۀ آنها میباشد باقی بمانند. خبرنگاران میگویند احتجاج کنندگان گلوله های رابری را به آنها نشان داده اند که احتمالاً توسط قوای حکومتی شلیک شده باشد.

XS
SM
MD
LG