لینک های دسترسی

مبارک اجازۀ سفر به خارج را ندارد


مبارک اجازۀ سفر به خارج را ندارد

مدعی العموم ارشد مصر قیودات مسافرت را برحسنی مبارک، رئیس جمهور سابق وخانوادۀ وی صادر نموده است.

سخنگوی حکومت مصر به روز دوشنبه گفت این قیودات همچنان شامل ضبط دارایی و پول نقد خانوادۀ مبارک می باشد.

گزارش نشرات خبری حاکی است که ثروت آقای مبارک ممکن سر جمع به ملیارد ها دلار برسد.

مبارک به تاریخ یازدهم فبروی، بعد از هژده روز اعتراضات وسیع مبنی بر تقاضا برکناری وی ازقدرت سرنگون شد.

XS
SM
MD
LG