لینک های دسترسی

پیشنهاد مقامات انتخاباتی افغان مبنی بر نشر یافته های تقلبات انتخاباتی


پیشنهاد مقامات انتخاباتی افغان مبنی بر نشر یافته های تقلبات انتخاباتی

مأمورین کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند که آنها بر تصمیم خود مبنی بر اخراج نه تن از وکلا از پارلمان به دلیل تقلبات انتخاباتی ایستاده هستند.

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز سه شنبه گفت که آن کمیسیون مایل است تا یافته های خود را در مورد تقلبات انتخاباتی برای عامه به نشر بسپارند.

در همین حال سیمین بارکزی عهد کرده است که تا زمان بر آورده نشدن تقاضا هایش به اعتصاب غذایی ادامه خواهد داد.

وی از مراجعه به داکتر نیز امتناع ورزیده و در وضعیت وخیم صحی به سر می برد.

XS
SM
MD
LG