لینک های دسترسی

Breaking News

صلح، امنیت، اقتصاد و محو فساد در صدر تبلیغات انتخاباتی


کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در ملاقات با حامد کرزی
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شب شنبه در برخی از نقاط شهر کابل اوراق تبلیغاتی شانرا نصب نمودند وصبح روز شهر یکشنبه کابل تقریبا چهره دیگری به خود گرفته بود.

در نخستین روز مبارزات انتخاباتی قیوم کرزی، داکتر عبدالله عبدالله، گل آقا شیرزی، اشرف غنی احمد زی، هدایت امین ارسلا و نادرنعیم طی محافل جداگانه درمورد برنامه هایش شان درصورت پیروزی درانتخابات به هواداران شان ومردم صحبت نمودند.

کاندیدان یک صدا در جمع هزار ها تن از هواداران شان تعهد کردند که درصورت پیروزی در انتخابات به برنامه های شان عمل خواهند کرد. هم چنان این نامزدان از حکومت ونهاد های انتخاباتی خواستند تا در امور انتخابات مداخله نکرده وبیطرف باقی بمانند.

نامزدان کشته شدن دو کارمند ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله را به شدت تقبیح کرده وخواستار بررسی حکومت دراین مورد شدند. دو تن از کارمندان ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله شام شنبه گذشته درهرات توسط افراد ناشناس کشته شدند.

داکترعبدالله عبدالله

داکتر عبدالله عبدالله در نخستین روز مبارزات انتخاباتی در حضور هزار ها تن از هوادارانش گفت که نام تیم انتخاباتی او اصلاحات وهمگرایی است وکشور به اصلاحات وهمگرایی نیاز دارد.

داکتر عبدالله کشته شدن دو تن از کارمندان ستاد انتخاباتی اش را در هرات به شدت تقبیح نمود وگفت در تماس تیلفونی که رئیس جمهور حامد کرزی با او داشت از آقای کرزی تقاضای بررسی این جنایت را کرده است تا عاملین آن هرکسی که هست باید به جزای اعمال خود برسد.

این نامزد انتخاباتی گفت:" انتخابات پیشرو یک انتخابات سرنوشت ساز است وما نتایج انتخابات شفاف را می پذیریم اما انتخابات تقلب آمیزرا نمی پذیریم." به گفته عبدالله، اینبار مردم مصمم هستند که در انتخابات سرتاسری سهم گیرند ودر هیچ گوشه کشور صدای مخالفت با انتخابات بلند نشده واین نویدی برای فردا های بهتر است.

آقای عبدالله به کمیسیون های انتخابات وشکایات انتخاباتی گفت که مسوولیت بزرگی را به عهده دارند واگر دروظیفه خود غفلت کنند وشفافیت را صدمه زنند خطر بزرگی را رقم خواهند زد. او از این کمیسیون ها خواست تا صادقانه به تعهداتی که داشته اند عمل کنند ومسایل شخصی وسلیقه یی را در وظایف شان دخیل نسازند.

تعلیم وتربیه، مبارزه با بیسوادی، پایان دادن به بحران فقر، امنیت، اشتغال زایی، صحت، مهاجرین وبیجا شده های داخلی، زنان، توجه به جوانان وایجاد وزارت جوانان، توجه به معتادین ومعلولین معیوبین ومتقاعدین، معلمین، حاکمیت قانون، توجه به وضعیت زندانیها، توجه به زراعت ومعادن ومبارزه با فساد اداری از جمله برنامه های این کاندید در صورت پیروز شدن میباشد.

داکتر عبدالله گفت، اگر تعریف دوست ودشمن معین باشد نهاد های امنیتی میتوانند که موثر تر کار کنند و اگر به مجاهدین سهمی بجا در تامین امنیت داده میشد امروز شاهد بی امنی در کشور نمیبودیم. آقای عبدالله گفت که صادقانه خود را متعهد به تامین صلح در کشورمیدانند، اما صلح پایدار و با عزت که تامین حقوق همه مردم درآن وجود داشته باشد.

آقای عبدالله گفت که ایجاد روابط متعادل مبتنی به منافع ملی کشور با همسایه ها و روابط دوستانه وبرادرانه با احترام متقابل با آنها و احترام به استقلال یکدیگر، میتواند افغانستان را درعرصه امنیتی کمک کند. او گفت که با جامعه بین المللی ایجاد روابط تعریف شده خواهد داشت که بتواند افغانستان را درتامین امنیت کمک کند.

اشرف غنی احمدزی

اشرف غنی احمدزی یکی دیگر ازکاندیدان ریاست جمهوری که شعار انتخاباتی اش تحول وتداوم است در نشستی که هزار ها تن از هوا دارانش شرکت کرده بود گفت که تعهد میکند تا یک حکومت فراگیر ملی را به وجود آورد.

آقای احمدزی گفت که سیاست مبتنی بر جنسیت، قوم، سمت، منطقه، وتنظیم، مورد قبول تیم انتخاباتی وی نبوده نیست وتیم او مساوات هرافغان را با افغان دیگر در چهار چوب حاکمیت قانون می خواهد. او گفت: " امروزجهاد ثبات وبازسازی را اعلام می کنیم."

احمدزی خطاب به سایر نامزدان گفت که امروز اگر رقیب انتخاباتی هستند فردا شریک دولتداری خواهند بود. اوگفت: "ما تعهد میکنیم که انتخابات به میدان کشمکش تبدیل نگردد". او از مخالفین امنیت کشور خواست که بیایند ودرمیدان سیاست داخل شوند ومذاکره سیاسی همه جانبه را انجام دهند زیرا فرهنگ خشونت هیچ چیزی را حل نمیکند.

آقای احمدزی گفت که اگر برنده انتخابات ریاست جمهوری گردد در نخستین روز کارش قوماندانی اعلای مسلح را ایجاد میکند و اوضاع کشور را رئیس جمهور ومعاونین وی کنترول خواهد نمود. این نامزد ریاست جمهوری، گفت که استعمال قوه از سوی افراد غیر مشروع باید ختم گردد چه بنام اتکا به ماموریت دولت وچه به نامهای دیگر، مردم افغانستان امنیت جان ومال خود را می خواهند.
آقای احمدزی گفت، پیام باید دربخش انتقال امنیتی با همسایگان افغانستان واضح باشد و به گفتۀ وی روی امنیت افغانستان قمار زده نشود زیرا هرکسی که دراین کشور قمار زده باخته است. او به کشورهای منطقه پیشنهاد نمود که همگام با افغانستان و یک پیمان ثبات را در منطقه پیاده نمایند تا به اساس آن هیچ کشوری به کشوری دیگر نتواند که مداخله کند.

به گفته اشرف غنی احمدزی ،فساد اداری وکشمکش سبب شده تا نه سرمایه دار مصون بماند ونه سرمایه واگر این تیم پیروز گردد ریاست جمهوری به نهادی مبدل میگردد که هفته وار با متشبثین جلسات داشته باشد تا فیصله ها مشترکاً صورت گیرد ونظارت گردد و از کاغذ پرانی ها جلوگیری گردد.

هدایت امین ارسلا

هدایت امین ارسلا نیز طی نشستی خط مشی خود را اعلام نمود و گفت که در سیزده سال گذشته پیشرفتهای قابل ملاحظه یی صورت گرفته اما مشکلاتی هم وجود داشت که باید در پنج سال آینده اقدامات قاطعانه برای رفع آن صورت گیرد.

به گفته آقای ارسلا فساد اداری به اوج خود رسیده وحاکمیت قانون وعدالت به کلی کم رنگ گردیده است وعدم ثبات در روابط منطقه یی وبین المللی ، مردم افغانستان را پریشان ساخته است. او افزود که در صورت کامیابی به برآوردن آرزوهای ملت که مصونیت، عدالت وزندگی مرفه است به صورت صادقانه تلاش خواهد کرد.

حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، تامین عدالت، از بین بردن فساد اداری، اصلاح اداره، احترام به حقوق بشر، حفظ وتقویه حقوق زنان واطفال، تقویه نقش جوانان، رشد اقتصادی، تولیدکاربا مزد مناسب وکاهش فقر،از جمله برنامه های وی میباشد که در صورت کامیاب شدن در انتخابات به عملی شدن آن تلاش میکند.

آقای ارسلا گفت " در قسمت روابط بین المللی ما خواهان روابط نزدیک با جهان هستیم وبه ویژه میخواهیم که روابط خود را با همسایگان وممالک منطقه نزدیک بسازیم واز این راه افغانستان را به یک مرکز تجارتی،اقتصادی وترانزیتی مبدل سازیم."

آقای ارسلا گفت حکومت او به صورت جدی وصادقانه مذاکرات را با مخالفین مسلح تعقیب خواهد کرد اما او برحفظ دست آوردهای چندین ساله نیز تاکید کرد.

گل آغا شیرزی

گل اغا شیرزی نیز که در جمع طرفداران خود صحبت کرد گفت که در صورت پیروز شدن وداشتن یک تیم قوی وبا تجربه میخواهد که به مشکلات کنونی خاتمه بدهد. او گفت که برای بدست آوردن صلح در افغانستان باید به دسیسه های همسایگان نقطه پایان داده شود.

آقای شیرزی گفت که افغانستان درحال حاضرمتکی به واردات از کشورهای مختلف است اما او میخواهد که صادرات کشور هم افزایش یابد و به زراعت توجه بیشتر خواهد نمود. وتجار را تشویق خواهد کرد که کارخانه های تولیدی را ایجاد نمایند تا زمینه کار برای مردم میسر گردد .

استخراج معادن، زیربنا ها وبرق، ساختن سرکها در سرتا سر کشور ، توجه به تعلیم جوانان وتعالیم اسلامی، توجه به معاش وسرپناه برای استادان، مساعد کردن زمینه اشتغال زایی برای جوانان، دفاع از حقوق زنان ومبارزه دربرابر خشونت ومساعد کردن زمینه تحصیل وکاربه زنان،احترام به آزادی بیان، و تلاش برای امنیت ژورنالیستان از برنامه های او در صورت پیروز شدن خواهد بود.

آقای شیرزی گفت:"روابط نیک با همسایه ها وبا کشورهای دیگر خواهیم داشت وکشمکشهای که وجود دارد آنرا با داشتن یک تیم قوی برطرف خواهیم کرد."

قیوم کرزی

قیوم کرزی که در جمع صد ها تن صحبت میکرد گفت که شعار تیم او تداوم واصلاح است.
او گفت که درچوکات مشارکت ملی به تمام مردم افغانستان زمینه خدمت را مساعد میسازد واز مصلحت گرایی به صورت جدی خود داری میکند تا افغانها به اساس صداقت، تخصص ودیانت خود در انکشاف این کشور سهم بگیرند.

آقای کرزی گفت که سیاست آنها یک سیاست کاری است تا تیم اش بتواند در میدان سیاست یک صفحه کاری را به وجود بیاورد وتغییرات مثبت را دربخش خدماتی وبازسازی به وجود آورد. قیوم کرزی افزود که صلح یگانه خواست افغانستان است وبه مذاکره سیاسی با مخالفین تاکید میکنند و یک گروه افغانی بیطرف را که نمایندگی از تمام مردم بکند تعیین مینمایند تا جریان سیاسی صلح را پیش ببرند .

به گفته آقای کرزی ،حمایت از قانون وعدالت اجتماعی دو اصل عمده در حکومتداری او خواهد بود و جامعه ایکه در آن زورگویی ،خودسری وبی عدالتی حاکم باشد نمیتواند به پیشرفت دست یابد.

نادر نعیم نیز در نخستین روز مبارزات انتخاباتی اش به جاده ها رفت وبا مردم عادی دیدن نمود ودر مورد برنامه هایش با مردم صحبت کرد.

قرار است روز دوشنبه که دومین روز مبارزات انتخاباتی میباشد، شماری دیگری از نامزدان با برگزاری محافل درمورد برنامه های شان صحبت کنند.

مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تا دو ماه دیگر ادامه یافته و به تاریخ ۱۳ حمل پایان خواهد یافت. به دنبال دو روز وقفه و سکوت انتخاباتی، مردم افغانستان به تاریخ ۱۶ حمل به پای صندوق های رای رفته و رئیس جمهور جدید کشور شان را انتخاب خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG