لینک های دسترسی

Breaking News

در تذکره‌های جدید افغانستان، قومیت نیز درج خواهد شد


ذکر قومیت یکی از چالش های عمدۀ فرا راه توزیع تذکره های الکترونیکی بود

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تمامی مشکلات حقوقی و سیاسیِ که قبلاً فراراه توزیع تذکره‌های برقی وجود داشت، امروز با توشیح فرمان تقنینی تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس، برداشته شد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، صبح امروز در جلسۀ کابینه، تعدیلات قانون ثبت احوال نفوس را به منظور توزیع تذکره‌های الکترونیکی با صدور فرمان تقنینی توشیح کرد.

در ماده ششم قانون ثبت احول نفوس شامل مشخصات افراد تذکره الکترونیکی است. قبلاً در این ماده تنها کلمۀ افغان به عنوان ملیت تمام شهروندان افغان ذکر شده بود؛ اما به گفتۀ دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، ماده تعدیل شده امروز از سوی رئیس جمهور توشیح شد.

محمد هدایت مشاور مطبوعاتی محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به صدای امریکا گفت که در تعدیل این ماده، برعلاوۀ مشخصات فردی و کلمه افغان به عنوان ملیت، قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد.

او با اشاره به تأییدشدن تعدیلات این ماده قانون ثبت احوال نفوس در جلسۀ کابینه گفت "هم‌زمان فرمان توشیح آن را رئیس جمهور طی یک فرمان تقنینی صادر کردند که به خیر از این به بعد، مشکل حقوقی و سیاسی توزیع تذکره الکترونیکی حل شده و بلافاصله بعد از این موضوع توزیع شروع می‌شود".

طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس سال گذشته در کمیته قوانین کابینه به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

آقای هدایت تأکید کرد که اگر مشکلات تخنیکی وجود نداشته باشد، راه برای توزیع تذکره‌های برقی باز شده است.

درج کلمۀ افغان به عنوان ملیت یکی از مشکلات اساسی بود که روند توزیع تذکره‌های برقی را متوقف ساخت. این مسأله سبب برخی تنش‌ها در پارلمان و سران حکومت نیز گردید.

امیرحسین حسینی، یکی از این آگاهان حقوقی به صدای امریکا گفت که با توشیح فرمان تقنینی رئیس جمهور، هیچ مانعی اکنون بر سر راه توزیع تذکره الکترونیکی وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG