لینک های دسترسی

Breaking News

ختم مأموریت ده سالۀ پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان


ايوپول یا ماموریت حمایوی اتحادیۀ اروپا از سال ۲۰۰۷ در آموزش و تجهیز پولیس ملی افغانستان همکاری کرده است

ماموریت حمایوی اتحادیۀ اروپا به خاطر ملکی سازی و تربیۀ پولیس افغانستان، پایان یافت.

نمایندۀ ويژۀ اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز دوشنبه، از ختم موفقانۀ این ماموریت صحبت کرد، اما گفت که در آیندۀ نزدیک در افغانستان، ماموریت تازۀ اتحادیه اروپا آغاز خواهد یافت.

پولیس اتحادیه اروپا طی ده سال گذشته، پولیس افغانستان را در بخش های پالیسی سازی، استخبارات، حاکمیت قانون، و ایجاد هماهنگی آموزش داد که در نتیجۀ آن، بیش از سی هزار پولیس افغانستان مهارت های خود را انکشاف دادند.

فرانز میکل میلبن نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا در افغانستان، بر تعهدات آن اتحادیه در قبال افغانستان تأکید میورزند و میگوید که: "اتحادیۀ اروپا متعهد است که به همکاری های خود با پولیس أفغانستان ادامه بدهد، به شمول مأموریت تازۀ ما."

در همین حال، وزارت داخله افغانستان ماموریت پولیس اتحادیه اروپا را در افغانستان اثر گذار می داند اما میگوید که هنوز هم پولیس افغانستان به پشتیبانی آنان نیاز دارد .

ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز انتظار دارد که پولیس اتحادیه اروپا ماموریت تازه خود را در افغانستان آغاز کند. سناندی ستوری، معاون ماموریت حمایت قاطع در افغانستان امروز گفت: "امیدوارم که این، مأموریت آخری اتحادیۀ اروپا در أفغانستان نباشد. انتظار دارم که یک بار دیگر اتحادیۀ اروپا مأموریت خود را، زیر هر نامی که باشد، برای تأمین صلح در افغانستان آغاز کند."

هنوز زمان آغاز ماموریت تازۀ پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان روشن نیست .

XS
SM
MD
LG