لینک های دسترسی

تلاش ها برای بحران اقتصادی اروپا


تلاش ها برای بحران اقتصادی اروپا

وزرای مالیۀ کشورهای اروپایی تلاش دارند تا برای مبارزه با بحران قرضۀ حکومتی آن قاره، پول بیشتر جمع آوری کنند.

وزرای مالیۀ 17 کشوری که از پول یورو استفاده میکنند به روز دوشنبه از طریق کنفرانس تیلیفونی ملاقات میکنند تا جهت جمع آوری 261 میلیارد دالر بیشتر برای صندوق بین المللی وجهی تلاش کنند.

این مبلغ برای تقویت بودجۀ اضطراری جمع آوری میگردد و در صورت کوتاهی ایتالیا و هسپانیه در ادای قروض شان، به آنها کمک خواهد شد.

XS
SM
MD
LG