لینک های دسترسی

Breaking News

جان اطفال قحطی زده در افریقا به خطر مواجه است


جان اطفال قحطی زده در افریقا به خطر مواجه است

مادری که طفلش به شدید ترین لوحۀ سو تغذی دچار گردیده است میگوید:

" من دعا میکنم که او به زودی خوب شده و روی پا های خود بایستد، در غیر آنصورت کاری از دست من پوره نیست مگر اینکه همه چیز را به خداوند بسپارم."

هر چند رمقی در وجود طفلش باقی نمانده اما وی تا هنوز هم امیدوار است که فرزندش زنده خواهد ماند.

جوزیت شیران، مدیر اجرائیوی پروگرام غذایی سازمان ملل متحد میگوید، چون آمدن خانواده ها به کمپ پناهندگان در کینیا و اتیوپیا روز ها را در بر میگیرد، لذا خشکسالی شدید آنها را وامیدارد تا اطفال ضعیف شانرا رها نموده و با خود نیاورند. وی میگوید:

" در هر چهار تن از اطفال، یک تن آنها در وضیعت وخیمی قرار دارند. اگر اطفال در مرحلۀ چهارم سوتغذی قرار گیرند، تنها ۴۰ درصد آنها میتوانند از آن حالت برگشت نموده و صحت یاب گردند."

متخصصین امراض اطفال هوشدار میدهند که اطفال مبتلا به سو تغذی مستعد به امراض انتانی بوده و میزان مرگ و میر مخصوصاً میان اطفال تحت ۵ سال بسیار بلند میباشد.

داکتر پیتر هوتز متخصص امراض قاره یی میگوید:

" اطفال در ابتلا به امراض مختلف ویروسی به شمول سرخکان، باکتریا های مرضی، شامل آنهایی که باعث مرض کولرا و دیگر امراضی میگردد که اسهالات را بوجود میآورد مشمول منجنیت، بسیار مستعد میباشند. در نهایت بدن آن اطفال مساعد پذیرفتن امراض انتانی پرازیتی مخصوصاً کالا-ازار که یک نوع مدهش لشمانیا به شمار میرود را نیز دارا میباشد."

هوتر میافزاید که بر علاوۀ نیازمندی های شدید و عاجل که این اطفال به غذا و سرپناه دارند، ضرورت مبرمی به واکسین نیز میداشته باشند.

متخصصین صحت عامه پیشنهاد مینمایند تا اطفال حین استراحت در زیر جالی های تعقیم شده با ادویۀ ضد ملاریا بخوابند تا در مناطق مزدحم و کمپ ها از شیوع مرض ملاریا جلوگیری شده باشد.

بیش از ۲ میلیون طفل در خطر ابتلا به مرض ملاریا ولشمانیا قرار دارند که در مناطق قحطی زدۀ افریقا زندگی مینمایند.

XS
SM
MD
LG