لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش قیم موادغذایی شاید به فقر درآسیا انجامد


افزایش قیم موادغذایی شاید به فقر درآسیا انجامد

مطالعۀ که توسط بانک انکشافی آسیایی انجام یافته است، نشان میدهد که قیم مواد غذایی محلی در بسیاری از اقتصاد های منطقه یی در سال ٢٠١١به طور اوسط ١٠درصد افزایش یافته است.

ژیان بین یائو، مدیر عمومی در بخش انکشاف پایدار و منطقه یی در بانک انکشافی آسیایی می گوید افزایش قیمت ها در مواد غذایی می تواند ٦٤ملیون نفر را به سوی فقر مطلق غذایی سوق دهد. او می گوید:

"آسیا با وجود رشد سریع ، هنوز هم خانۀ اکثر مردم فقیر جهان میباشد. در حال حاضر حدود ٩٠٠میلیون نفر در فقر مطلق زندگی مینمایند. و افزایش در قیمت مواد غذایی بیشتر بر این گروه از مردم اثر گذار است. آنها به طور متوسط ، بیش از دو سوم یا بیشتر در امد خود را برای خریداری مواد غذایی به مصرف میرسانند. بنابراین با ١٠درصد افزایش در قیمت مواد غذایی درآمد واقعی مردم صرف آن میشود."

انتظار تورم مواد غذایی می رفت، اما گزارش می گوید که افزایش سریع و مداوم در قیمت های مواد غذایی در آسیا همراه با افزایش شدید قیمت نفت ، می تواند اقتصاد آسیا را تضعیف بخشد.

اگر قیمت مواد غذایی ونفت الی آخر سال به ترتیبی افزایش نماید که در اوایل سال ٢٠١١بلند رفت، رشد اقتصادی در منطقه به مقدار١.٥فیصد کاهش خواهد یافت.

گزارش حاکیست که اکثر عواملی که در سال ٢٠٠٨ سبب بلند رفتن قیم مواد غذایی گردید، اکنون یکبار دیگر روی کار آمده است. این عوامل در بر گیرنده افزایش تقاضای کشور های ثروتمند تر رو به رشد، استفاده رقابتی از غله جات، کاهش زمین های زراعتی قابل دسترس، رکود و کاهش حاصلات زراعتی میباشد. همچنان کاهش در ارزش دالر و تقلیل محصولات ناشی از خرابی هوا، میتواند قیمت ها را بیشتر افزایش بخشد.

یاو می گوید برای جلوگیری از این بحران کشور های آسیایی با داشتن مازاد اضافی غله جات یا برنج، باید از وضع محدودیت ها روی صادرات مواد غذایی خود داری نمایند. یاو می گوید:

"بانک انکشافی آسیایی با این کشور ها سرگرم کار است تا در آینده در جریان حالات اضطراری همدیگر را کمک نمایند. اگر یک کشور به تورید مواد غذایی ضرورت دارد و کشور دیگری میتواند آن را فراهم سازد، بیشتر از اینکه روش رقابتی در پیش گرفته شود باید تعامل تعاونی اختیار شود."

او می گوید در دراز مدت، اقتصادهای کشورهای آسیایی باید به زراعت توجه نمایند تا باشد محصولات و تولیدات افزایش یافته و ذخایر غذا بیشتر گردد.

XS
SM
MD
LG