لینک های دسترسی

کمک سه میلیارد دالری امریکا به اردوی افغانستان


مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند ایالات متحدۀ امریکا همراه باجامعه جهانی وسایل پیشرفته کشف وحنثی سازی مواد منفجره تعبیه شده کنار جاده وخود ساز به شمول وسایط زرهی وتطهیر ماین را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرارمیدهد.

در حالیکه انفجار ماین های تعبیه شده توسط مخالفان دولت افغانستان در مناطق مختلف این کشورهمه روزه جان افراد ملکی نیروهای امنیتی افغان وسربازان بین الملی را میگیرد ایالات متحده امریکا برای خنثی سازی چنین ماین های تعبیه شده تجهزارت پیش رفته را برای وزارت دفاع ملی افغانستان آماده میسازند.

جنرال محمد شفیع بهیر، معاون ریاست حالات اضطراردر وزارت دفاع به ارزش سه ملیارد دالر تجهیزات شناسائی ماین را دراختیار وزارت دفاع افغانستان قرارمیدهد

جنرال محمد شفیع بهیرگفت که کمک های جدید ایالات متحده امریکا برای اردوی افغانستان شامل وسایل و تجهیزات پیشرفته کشف و ضبط مواد انفجاری میگردد که برعلاوه کشته شدن افراد ملکی باعث هلاکت نیروهای امنیتی افغان و بین الملی نیزمیگردد.

معاون ریاست حالات اضطراروزارت دفاع میگویند تحقیقاتی که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ میلادی توسط نهاد ها وموسسات مختلف درافغانستان انجام شده نشان دهندۀ آن است که مخالفان دولت ۸۰ درصد ازمواد انفجاری خود ساز استفاده نموده اند که از اثر آن ۸۰ در صد تلفات ملکی و نظامی را به بار آورده است.

جنرال محمد شفیع بهیر میگوید پس از آنکه دولت افغانستان استفاده از کود امونیم نایتریت را در کشورممنوع قرارداد هفت در صد در تلفات ناشی ازماین های کنارجاده کاهش بوجود آمده است.

وی میگوید که دهاقین افغانستان از کود امونیم نایتریت برای زراعت استفاده میدارند اما افزایش تلفاتی ناشی ازماین های کنارجاده وخودساز دولت افغانستان را واداشت تا تورید انتقال وخرید وفروش چنین کود را ممنوع اعلام بدارد.

که به قول مقامات وزارت دفاع درحال حاضر تا هفت درصد کاهش درانفجار بمب های کنار جاده وتلفاتی ملکی بوجود امده است.

ایالات متحدۀ امریکا در حالی به ارزش سه ملیارد دالر تجهیزات خنثی سازی ماین های کنار جاده و خود سازرا به وزارت دفاع افغانستان کمک میدارد که سازمان غیر دولتی دفاع از حقوق بشر بنام ARM با انتشار اعلامیه نگرانی را از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نسبت به سال گذشته ابراز نموده است.

این گزارش دوعامل عمده را باعث افزایش تلفاتی ملکی در افغانستان میداند که عامل اولی وارد امدن تلفات به افراد ملکی ناشی از انفجار بم های کنار جاده ومواد انفجاری خود سازخوانده شده وحملات انتخاری دومی عاملی خوانده شده است که بیشترین تلفاتی افراد ملکی را درپی داشته است.

گزارش تازه نهاد غیر دولتی "آرم" مخالفان مسلح دولت را مسئول ۶۰ در صد تلفاتی مردمان غیر نظامی افغان دانسته است.

در این گزارش امده است که در جریان شش ماه اول سال ۲۰۱۰ بیش از یک هزار وهفتاد وچار فرد ملکی در این کشور کشته شده که به تناسب شش ماه اول سال ۲۰۰۹ افزایش یک بر سوم تلفاتی افراد ملکی را نشان میدهد.

XS
SM
MD
LG