لینک های دسترسی

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی جامعه در کابل


تجلیل از روز ملی کارکنان صحی جامعه در کابل

مقامات وزارت صحت عامۀ افغانستان، سازمان جهانی صحت، ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و سایر ادارات سکتوری به روز یک شنبه در مقر وزارت صحت عامۀ افغانستان از روز ملی کارکنان صحی جامعه بزرگداشت به عمل آورند.

امسال از روز ملی کارکنان صحی با شعار "حمایت وتشویق از کارکنان صحی جامعه و عرضۀ خدمات صحی اولیه به خانه های مردم" تجلیل به عمل آمد.

داکتر ثریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در این مراسم گفت که از سال 2003 به اینسو، وزارت صحت عامۀ افغانستان بیشتر از 22 هزار کارمند صحی را در مرکز و ولایات آموزش داده است. وی از تمام جناح ها خواست تا کارکنان صحی را حمایت و پشتیبانی کنند.

سرپرست وزارت صحت عامه گفت که این افراد از سوی بزرگان جامعه معرفی شده و وزارت صحت عامه در کنار آموزش برای آنها امکانات کمک های اولیه را فراهم می سازد.

مسوولیت اساسی کار کنان صحی را آموزش دهی مسایل صحی، تداوی امراض معمول، تقویت سیستم رجعت دهی، تعقیب سیستم تداوی توبرکلوز تحت نظارت مستقیم، عرضه خدمات تنظیم خانواده در جامعه و شرکت در روز های ملی واکسیناسیون تشکیل می دهد.

آموزش و استخدام کارکنان صحی جامعه از جمله برنامه های موثر و مفید وزارت صحت عامه برای مناطق دور دست محسوب می شود که ساکنین روستاها را از خدمات ابتدایی صحی بهره مند می سازد.

XS
SM
MD
LG