لینک های دسترسی

تجلیل از روز جهانی حقوق بشر در جهان


گردهمایی های به مناسبت روز جهانی حقوق بشردر نقاط مختلف جهان

صدها مدافع حقوق بشر و قربانیان جنگ در افغانستان با راه اندازی گردهمایی در کابل، خواهان تامین عدالت و محاکمه جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر در آن کشور شدند.

بصیره یکی از باشنده گان ناحیه هفتم شهر کابل نیز خواهان محاکمۀ قاتلین فامیلش شد.

" ما حقوق خود را میخواهیم، حق و حقوق شهیدان کاملاً پایمال است، از قامیل ما ۱۳ نفر شهید شده اند، هیچ کس پرسان ما را نکرده است، حق خود را از دولت میخواهیم، کسانی که اعضای خانواده ما را شهید کرده اند، نمی بخشیم"

از جانب دیگر، قدرت های جهان نیز از روز حقوق بشر تجلیل بعمل آورده خواستار پایان سرکوبی ها در سراسر جهان شده اند.

محفل سالانۀ به روز شنبه بر اساس اعلامیۀ 60 سالۀ حقوق بشر ملل متحد برگزار میگردد. طبق این اعلامیه تمام مردم از حقوق بنیادی بشر و آزادی برخوردار اند.

این اعلامیه همچنان رهنمودی را برای گسترش حفظ حقوق بشر تمام اقشار یک جامعه ترتیب داده است.

ناوی پیلی کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید، جنبش های طرفدار دموکراسی نشان داده است که حقوق بشر باید یک بخش از برابری برای ثبات و امنیت حکومات باشد.

XS
SM
MD
LG