لینک های دسترسی

Breaking News

اعتصاب غذائی علیه فساد اداری در هند


هزاری مردیکه علیه فساد اداری در هند دست به اعتصاب غذایی زده است.

صدها تن برای نشان دادن اتحاد در دهلی جدید، شب را در یک محل عامه سپری نمودند، جاییکه "اننا هزاری" برای روز دوم به اعتصاب خویش علیه فساد اداری در آن کشور ادامه میدهد.

اعتصاب غذایی ۱۵ روزۀ هزاری به روز شنبه وارد دومین روزشد، آن فعال اجتماعی خواهان قانون شدیدتر ضد فساد در آن کشور است.

هزاری ۷۴ساله به روز جمعه در اولین روز اعتصاب غذایی خویش در مقابل هزاران تن سخنرانی نمود.

روز جمعه حدود ۵ هزار تن در شهر مومبای در حالی شامل اعتصاب غذایی شده و اتحاد خویش را از مبارزۀ هزاری نشان دادند که "برتن" های غذا را توزیع مینمودند.

XS
SM
MD
LG