لینک های دسترسی

مؤافقۀ هند به تحقیقات گور های دسته جمی


مؤافقۀ هند به تحقیقات گور های دسته جمی

مقامات ارشد حکومت کشمیر تحت ادارۀ هند می گویند آنها آزمایشات دی ان ای را انجام خواهند داد تا هویت بیش از دو هزار جسد را شناسایی نمایند که در گور های مرتبط به جدایی طلبان مدفون اند.

مقامات ارشد حکومت کشمیر تحت ادارۀ هند می گویند آنها آزمایشات دی ان ای را انجام خواهند داد تا هویت بیش از دو هزار جسد را شناسایی نمایند که در گور های مرتبط به جدایی طلبان مدفون اند.

عمر عبدالله وزیر اعلی جمو و کشمیر به روز سه شنبه گفت اقارب افراد مفقود شده باید نمونه ها را برای متخصصین دی ان ای فراهم نمایند تا اجساد شناسایی گردد.

کمیسیون حقوق بشر ایالت کشمیر تحت ادارۀ هند گفت ماه گذشته جسد بیش از دو هزار و هفتصد نفر را دریافت کرده است.

XS
SM
MD
LG