لینک های دسترسی

Breaking News

مربیون پولیس اروپایی شامل ناظرین تفتیش آرا خواهند بود


تهیس برمن، ناظر ارشد اتحادیه اروپایی گفت که شمار ناظرین بین المللی از روند تفتیش آرای کُلی انتخابات افغانستان بیش از دو صد نفر خواهد بود.

آقای برمن این مطلب همراه با معلومات بیشتر در مورد نقش این اتحادیه در تفتیش آرأی انتخابات افغانستان را در مصاحبۀ ویژه با رادیو آشنا صدای امریکا بیان داشت.

سوال:

شمار دقیق نظارین بین المللی که قرار است در روند تفتیش آرای افغانستان شامل باشند، به چند میرسد؟

پاسخ: در حقیقت شمار دقیق تا حال واضح نیست. میخواهم بگویم که بیشتر از 200 نفر در نوبت های کاری مختلف، برخی از آنان اکنون به کار آغاز خواهند و بعضی دیگر آنان در ماه اگست به افغانستان خواهند رفت.

در حدود صد نفر از اتحادیه اروپایی به دلیل ضرورت ویزه و سایر ترتیبات در اواخر ماه جاری به کابل خواهند آمد. اما ما تفتیش آرا را با افرادی آغاز خواهیم کرد که از قبل در کابل حضور دارند. به این معنی که مربیون از ماموریت آموزشی پولیس، کارمندان از سفارت خانه های اتحادیۀ اروپایی.

سوال: شما اظهار نمودید که یکی از دلایل تعویق رسیدن ناظرین بین المللی به افغانستان، نیازمندی به ویزه و سایر ترتیبات سفری است. بر علاوه این مشکلات، چه باعث تعویق رسیدن آنان شده است، زیرا آنان باید اکنون در کابل میبودند به دلیل اینکه روند تفتیش آغاز شده است؟

پاسخ: این یک اشتباه خواهد بود بگویم که رسیدن ناظرین به کابل به تعویق افتاده است. یک تعدادی زیادی، دها نفر اتحادیۀ اروپایی فعلاً در کابل حضور دارند. و آمادۀ اشتراک در این روند اند. همین اکنون ارقام آنان را در دست ندارم. اما بیش از 30 منسوب پولیس اتحادیه اروپایی که برای آموزش پولیس افغان در آنجا حضور دارند، در روند تفتیش اشتراک خواهند کرد و میتوانند که آناً اعزام شوند.

عین امر میتواند بر دپلومات های اروپایی تطبیق شود. پس آنان روند تفتیش را در ظرف یک هفته یا بیشتر از آن آغاز خواهند کرد و به تدریج با ناظرینی که از اروپا به کابل میروند، تعویض خواهند شد.

سوال: آیا دیر رسیدن این ناظرین بر تاریخ تعین شدۀ روند تفتیش آرا تاثیر خواهد گذاشت؟

پاسخ: نخیر تاثیر نخواهد گذاشت. این تعویق نیست.

سوال: پس شما این را چه عنوان میکنید؟

پاسخ: این تعویق نیست، ما میتوانیم تفتیش آرا را آناً آغاز کنیم و ما این کار را انجام میدهیم. فقط مدتی را در بر خواهد گرفت تا برخی از ناظرین را از اروپا به کابل بفرستیم.

سوال: طرزالعمل و ساحۀ کاری ناظرین بین المللی در جریان تفتیش آرا کدام موضوعات را در بر میگیرد؟

پاسخ: البته که ما از دستور العمل تفتیش مستقل و بی طرف انتخابات پیروی خواهیم کرد که ما همیشه در سایر کشور های جهان آنرا دنبال کرده ایم. و سپس برخی از طرزالعمل های است که باید از آن پیروی شود; تلاش های بین سابقۀ تفتیش سراسری آرا در افغانستان. این همان چیزی است که ما در کنار ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی آن کار میکنیم. و این برای همگان یک روند روشن و شفاف خواهد بود.

سوال: پیام تان برای آنعده افغانانی که در انتظار تکمیل روند تفتیش آرا استند چه است؟

پاسخ: من امیدوارم، شهروند افغان، آنانی که به مراکز رای دهی رفته اند و با صداقت رای داده اند، شایستۀ این اند که باید توقع یک طرزالعمل کاملاً شفاف را داشته باشند که به آرای آنان احترام گذاشته شده است و اگر در این میان کدام بینظمی یا تقلب کشف شود، پس آن آرا از آرای واقعی مردم افغان، حذف خواهد شد. زیرا آنان یک رئیس جمهور میخواهند که توسط نتایج مشروع انتخابات برگزیده شده باشد. این برای ثبات کشور و برای تأسیسات جوان دموکراتیک افغانستان از اهیمت زیادی برخوردار است. و بدین ملحوظ ما این تفتیش را انجام میدهیم، در این روند اشتراک میکنیم و آنرا انگیزه میدهیم تا کارا باشد.

آقای برمن در اخیر افزود: اروند تفتیش توسط ملل متحد هماهنگ شده و تصمیم تائید یا عدم تائید آرا توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اتخاذ خواهد شد. اما ما در زمان تفتیش، مشوره میدهیم و بر مبنای اساسات بی طرفانه در این روند اشتراک میورزیم. اما در نتایج، امضا خویش را شامل نمیسازیم ولی در گرفتن تصامیم با مسؤولین کمک میکنیم و به آنان مشوره میدهیم.

XS
SM
MD
LG