لینک های دسترسی

رد پیشنهاد تبادلۀ اسرأ از سوی اسرائیل


رد پیشنهاد تبادلۀ اسرأ از سوی اسرائیل

اسرائیل با پیشنهاد تبادلۀ صد ها زندانی فلسطینی در بدل رهایی گیلاد شالیت عسکر اسرائیلی مخالفت کرد.

محکمۀ عالی اسرائیل به روز یک شنبه در جلسه یی که به درخواست خانوادۀ شالیت تشکیل شده بود، در حمایت از معاملۀ تبادلۀ زندانیان با حماس رای داد. خانوادۀ شالیت علیه هر گونه تأخیر در آنچه که توافق "حساس" خوانده شد، هشدار داد.

محکمۀ عالی اسرائیل به روز دو شنبه نیز در خصوص تبادلۀ اسرأ با گروه حماس تشکیل جلسه می دهد.

محاکم اسرائیلی در گذشته در خواست تبادلۀ کتلوی اسرای فلسطینی را رد کرده بود.

XS
SM
MD
LG