لینک های دسترسی

Breaking News

جریان فعال سازی برق ذروی چند روز طول خواهد کشید


جریان فعال سازی برق ذروی چند روز طول خواهد کشید

جاپان به مساعی برای سرد سازی کوره های صدمه دیده و درمعرض خطر تشعشعات ذروی تاسیسات برق ذروی در شمال شرق کشور ادامه میدهد. درعین حال دود تازه از دو تعمیر کوره دیده شده است.

جاپان می گوید قبل از برگشتن برق به کوره شاید چند روز طول بکشد.

مامورین می گویند این یکی از سه کوره تاسیسات شماره یک برق ذروی فوکوشیما است که با هسته اصلی آن شاید به طور جزئی منفجر گردد.آب دریا برای جلوگیری از گرم شدن مواد سوختی به مجرای پَم داخل می شود.

شرکت برق الکتریک ذروی توکیو می گوید لین های بیرونی دوباره به تاسیسات آسیب دیده وصل شده است. آن به متصدیان تاسیسات اجازه میدهد تا دوباره میزان تشعشع ذروی را به درستی نظارت نموده، اتاق های کنترول را روشن نگه دارند و عملیۀ سردسازی را تثبیت سازند.

هایدیکو نیشیاما معاون مدیر عمومی اداره مصئونیت صنعتی وذروی جاپان می گوید با ثبات ساختن کوره شمارۀ دو وقت نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG