لینک های دسترسی

تظاهرات در پوهنتون کابل


محصلين پوهنتون کابل،امروز با راه اندازى تظاهرات صلح آميز خواستار شناسايى مُبلغين اديان يهوديت و عيسويت درکشور شدند و وزارت اقتصاد، از به تعليق در آوردن فعاليت دو مؤسسه در رابطه خبر ميدهد.

تظاهر کننده گان مدعى شدندکه تعدادى از موسسات خارجى و داخلى،زيرنام موسسۀ خيريه فعاليت دارند، اما در اصل به عنوان مُبلغ اديان مختلف با افراد بى بضاعت کشور کار مينمايند.

اين مظاهره که صدها تن از محصلين در آن شرکت داشتند، حوالى ساعت ٩:٠٠ صبح از مقابل ليليۀ پوهنتون آغاز و ساعت ١٠:٣٠ پايان يافت.

مظاهره کننده گان، شعار هاى مرگ به امريکا،مرگ به عيسويت و يهوديت، مرگ به متحدين امريکا را سر ميدادند.

در قطعنامه از رئيس جمهور، پارلمان و قضات کشور خواسته شده است تا هر چه سريع تر، مُبلغين را شناسايى نموده و جزادهند.

در بخش ديگر اين قطعنامه آمده است که هرچه عاجلتر، موسساتى که زيرنام کارهاى خيريه براى تشويق وجلب به يهوديت وعيسويت ميپردازند، مسدود و بالاى عاملين آن، حد شرعى تطبيق گردد.

در عين حال محمد صديق امرخيل سخنگوى وزارت اقتصاد،از به تعليق درآوردن کار دو مؤسسۀ خارجى، خبرداد.

امرخيل اضافه کرد که به اساس راپور هاى رسيده،اين دو مؤسسه بخاطر دعوت به اديان مختلف، فعاليت داشتند .

موصوف مؤسسات مذکور را به نام هاى (NCA) کمک کليساى ناروى و(WCF ) خدمات جهانى کليسا يادکرده گفت که ديروز،فعاليت اين دو مؤسسه به اساس مکتوب رسمى به تعليق در آورده شد.

به گفتۀ موصوف،اين دو مؤسسه متهم به دعوت مردم افغانستان به دين عيسويت هستند.

بنابر معلومات امرخيل،کميسيونى جهت تحقيق در مورد کارکرد هاى اين دو مؤسسه تعيين شده است و در صورتيکه معلوم شود موسسات مذکور،افغانها را به دين عيسوى دعوت کرده اند، درآن صورت موسسات مذکور منحل ومبلغين آن،به ارگانهاى عدلى وقضايى کشور رسماً معرفى خواهند شد.

XS
SM
MD
LG