لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن قیم نفت در افغانستان سبب بیکاری میگردد


بلند رفتن قیم نفت در افغانستان سبب بیکاری میگردد

بلند رفتن قیم مواد نفت در افغانستان سبب گردیده است تا بسیاری از كار های انكشافی توقف داده شود كه این امر سبب بیكاری افراد نیز گردیده است.

این تصویر از چند روز قبل جاده های كابل است شهری با مساحت كوچك که بیش از 500 هزار موتر در جاده های ان رفت و آمد میكند این شهر با توجه به مركز بودنش نیاز جدی به مواد نفتی دارد اما اگر مواد نفتی كمتر وارد گردد و یا قیمت های مواد نفتی بلند رود این شهر مانند این روزها با ازدحام كمتر ترافیك روبرو است .

اكنون هر لیتر ‍‍‍پترول بالاتر از 50 افغانی در تانگ های كابل فرخته میشود این امر سبب گردیده است كه مردم همه از این سبب شكایت داشته باشند تعدادی هم فكر میكند دولت مردان به این مشكل نمی خواهند رسیده گی نمایند.

در همین حال وزارت تجارت به سر مایه گذاری در این مورد صحبت كرده است میگوید افزایش مالیات گمركی در ازبكستان صادر نه شدن نفت از قذاقستان به افغانستان وتوفف ترانزیت سبب افزایش قیمت مواد نفتی گردیده است خوب اكنون این برسش مطرح میگردد كه راه حل چیست؟

موجودیت فساد اداری و وارد نمودن تیل بی كیفیت یكی از جمله دلایل چالش های برسر راه وارد نمودن نفت وبلند رفتن قیمت آنست كه چندین بار در بارلمان افغانستان مورد بحث قرار گرفته است اما تاكنون دستاورد های كه در این راستا از آن بهره مند شده باشد كمتر به مشاهده رسیده است

XS
SM
MD
LG